Norge fortsatt åpen for innvandring fra øst

0Shares

Det sier Jon Erik Dølvik, forskningslederen i Fagbevegelsens forskningsstiftelse (FAFO).

Det eksisterer svært ulike anslag for hvor mange mennesker som vil søke arbeid og lykke i vest når grensene åpnes 1. mai. En rapport anslår at opptil 370.000 arbeidstakere vil komme til vesten. Om det tallet stemmer, vil om lag 3.000 personer per år oppsøke Norge.

En analyse fra Nordisk Ministerråd viser at kun 9000 arbeidere fra de ny EU-landene ventes til Norge i løpet av de første ti årene.

– Jeg tror anslaget er for lavt. Norge har i dag 15-20.000 sesongarbeidere, blant annet i landbruket. Antall arbeidsinnvandrere vil trolig ligge nærmere dette, sier Dølvik til Dagens Næringsliv.

Stiller krav

Regjeringen vil stille krav om oppholdstillatelse for arbeidstakere fra de tre baltiske landene og Polen, Tsjekkia, Slovakia, Slovenia og Ungarn. I tillegg vil regjeringen ha muligheten til å innføre vernetiltak overfor arbeidstakere fra de samme landene dersom EØS-utvidelsen skaper alvorlig ubalanse i arbeidsmarkedet i bestemte regioner eller yrkeskategorier.

Regjeringen foreslår følgende krav under overgangsordningen i forbindelse arbeidsinnvandring.

* De som kommer skal ha fulltidsarbeid og dermed kunne livnære og forsørge seg selv og sin familie.

* Norske lønns- og arbeidsvilkår skal gjelde under hele oppholdet i Norge.

* Meldeplikt innføres, slik at staten får oversikt over nye EØS-borgere som kommer til Norge for å arbeide.

* Overvåking og kontroll for å sikre at lønns- og arbeidsvilkår overholdes, og hindre at norske velferdsordninger misbrukes.

– Dette er i nærheten av det forslaget Arbeiderpartiet har fremmet i Stortinget, så jeg tror vi tenker ganske likt, sier statsminister Kjell Magne Bondevik.

– Vi savner krav overfor arbeidsgiver og utenlandske underentreprenører som tar med seg arbeidsstokken sin til Norge og ikke gir de ansatte norske vilkår, sier Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (Ap) i kommunalkomiteen på Stortinget.

De nye overgangsordningene gjelder arbeidstakere “som kommer på egen kjøl”. Tjenesteytere og selvstendig næringsdrivende omfattes ikke av forslaget til nye regler. Dette kan for eksempel gjelde hele firmaer som tar med seg arbeidsstokken til Norge og overtar hele anbud her, for eksempel innen byggebransjen.

Kommunalministeren mener denne utfordringen vil bli ivaretatt gjennom lov om allmenngjøring av tariffavtaler, som fastslår at tariffavtalen innenfor et gitt område skal gjelde, uansett hvilke arbeidstakere som utfører arbeidet.