Ta tospråklig faglærerutdanning

0Shares

Utdanningstilbudenes målgruppe er morsmålslærere og tospråklige lærere som underviser barn og unge fra språklige minoriteter og andre tospråklige som har påbegynte pedagogiske utdanninger eller ønsker å bruke sine faglige utdanninger til arbeid i skolen.


Mange morsmålslærere/tospråklige lærere og assistenter jobber på meget ugunstige arbeidstider og har liten kontakt med kollegaer. Oppgavene deres må få fokus, og morsmålslæreren/tospråklige lærere og assistenter må bli mer synlig. Studiet vil gi formell pedagogisk kompetanse og økt kunnskap og forståelse av norsk barnehage og skole, barn, elev, læringssyn og arbeidsmåter i forhold til rammeplaner og læreplaner.

Studentene vil bli inndelt i både studiegrupper etter studiested og i studiegrupper der man har etter språk- eller kulturbakgrunn. Det er et mål at studentene skal utvikle det norske språk som kommunikasjonsmiddel og samtidig få kommunisert på eget morsmål rundt problemstillinger knyttet direkte inn mot eget språk og kultur i arbeidet som tospråklig lærer/ førskolelærer og student.


Utdanninga bygges opp som et modulbasert studium der hver modul er en avsluttet enhet. De som har pedagogisk utdanning eller relevant faglig utdanning fra før som er godkjent i Norge, vil kunne få denne innberegnet i denne utdanninga. For eksempel vil de som kun mangler den såkalte tilleggsprøven, kunne få godkjent faglærerkompetanse og bachelorgrad ved å ta 30 studiepoeng flerkulturell pedagogikk. De som har godkjente relevante fagutdanninger på 180 studiepoeng vil kunne få det samme med å ta 30 studiepoeng flerkulturell pedagogikk og 30 studiepoeng pedagogikk 2.


Alle høgskolene vil lyse ut utdanningstilbudene samlet etter hvert som de konkrete modul-planene er ferdige. De tilbudene som får nok søkere blir satt i gang. Studentene vil bli knyttet til den høgskolen de geografisk sogner til. Her vil det bli helgesamlinger med forelesninger og seminarer. Mellom samlingene vil studentene få individuelle oppgaver og gruppeoppgaver av ulik karakter som skal besvares gjennom bruk av blant annet dialogprogram, internett eller utlegging av tekster på nettet. Studentene vil få tilbud om individuell veiledning på nettet.


Følgende tilbud i utdanninga starter høsten 2004 og lyses med dette ut felles fra de sju høgskolene:


Pedagogikk 1 (Flerkulturell pedagogikk/Skolekunnskap)

Pedagogikk 2

Matematikk

Naturfag- samfunn- miljø

Natur- og miljøfag

Praktisk-estetisk fag Søknad på studietilbudene kan sendes til alle høgskolene som er nevnt under innen 15.april 2004. Søkerne vil deretter bli fordelt geografisk til den høgskolen som ligger nærmest bosted, hvis studenten ikke har andre ønsker eller at det er for få søkere fra dette området.


Her er modellen for 3 årig- bachelor i tospråklig opplæring.


Utdanninga skal gi bachelorgrad og undervisningskompetanse i morsmål, kristendom-, religion og livssynskunnkap (Krl) eller matematikk, tospråklig fagopplæring i det (de) valgte undervisningsfaget(ene), samt undervisningskompetanse i det (de) valgte undervisningsfaget(ene).


For de som har nødvendige norskkunnskaper, vil det være mulig å utvide kompetansen til allmennlærer- eller førskolelærerkompetanse ved å ta de fagene de som mangler.


Det skal være mulig på samme måte og med de samme kravene som til andre lærerutdanninger å bygge videre på denne utdanninga til en mastergrad.


Tospråklige som allerede har godkjent fra 60 til 150 studiepoeng (20 til 50 vekttall), kan innenfor modellen komplettere med det de mangler.


Utdanninga nettbaseres slik at tilbudet blir tilgjengelig uansett hvor i landet utdanningssøker befinner seg. Det vil bli samlinger på nærmeste mulige høgskole ca 3 helger pr. semester, vanligvis fredag ettermiddag og hele lørdag.


Utdanninga omfatter følgende moduler:  • 30 studiepoeng pedagogikk 1 (flerkulturell pedagogikk for/ skolekunnskap)egen studieplanen som er utviklet på Høgskolen i Agder og Høgskolen i Sør-Trøndelag, disse to høgskolene vil ha faglig ansvar for tilbudet

start høst 2004

hvor: Oslo, Kristiansand, Bergen, Trondheim og Hamar og andre steder der det er mer enn 15 søkere
  • 30 studiepoeng pedagogikk 2samme rammeplan som annen lærerutdanning, men med noe tilpassing og innretting mot tospråklig opplæring, Høgskolen i Oslo vil ha faglig ansvar for dette tilbudet

start høst 2004

hvor: Oslo, Kristiansand, Trondheim og andre steder der det er mer enn 15 søkere. Det vil også være mulig å ta dette tilbudet sammen med grunnutdanningsstudenter i allmennlærerutdanninga på steder der det er færre søkere
  • 30 el 60 studiepoeng valgt undervisningsfag (to ulike fag a 30 studiepoeng eller et fag på 30 + 30 studiepoeng)samme rammeplan som allmennlærerutdanning eller spesialtilbud, se tredje punkt

her vil det være mulig å søke på alle de videreutdanningsenhetene innenfor lærerutdanning som den enkelte høgskole til enhver tid tilbyr, for eksempel matematikk, musikk, kroppsøving, naturfag, samfunnsfag, praktisk-estetiske fag, se katalog eller nettpresentasjon. Vær oppmerksom på at disse tilbudene har egen søknadsfrist og eget søknadsskjema som en kan få ved den høgskolen en skal søke på

tilrettelagte fagkurs for tospråklige lærere. Fra høsten 2004 vil det ble tilbudt følgende fag: matematikk, naturfag- samfunn- miljø, natur- og miljøfag og praktisk-estetiske fag  • 30 studiepoeng morsmålsdidaktikkegen rammeplan innholdsmessig bygd på norskplanen i allmennlærerutdanninga og morsmålslærerplanen for grunnskolen, men innrettet mot tospråklig opplæring

inkludert 10 studiepoeng grunnleggende lese-, skrive- og (regne-) opplæring (samme rammeplan som allmennlærerutdanninga, men med noe innretning mot tospråklig opplæring)

start høst 2005

hvor: Oslo, Bergen og andre steder der det er mer enn 15 søkere.
  • 30 studiepoeng ( eller 30 + 30) morsmålegen rammeplan som utvikles i samarbeid med Universitetene i urdu, arabisk, tyrkisk og vietnamesisk (det arbeides for å også få tilbud i flere språk bl.a. kurdisk, somali)

start høst 2006 (muligens litt tidligere i urdu og arabisk)

hvor: Oslo, Bergen og andre steder der det er mer enn 15 søkere.
  • 30 studiepoeng kristendoms-, religions- og livssynskunnskap(Krl)bygger på rammeplanen for som allmennlærerutdanning, men med mer innretning mot andre religioner og livssyn (+ 10 studiepoeng).

start høst 2005

hvor: Oslo, Trondheim, Kristiansand, Bergen og andre steder der det er mer enn 15 søkere
Bachelor-grad og undervisningskompetanse

Utdanninga skal gi bachelor-grad og undervisningskompetanse i morsmål, Krl eller matematikk, tospråklig fagopplæring i det(de) valgte undervisningsfaget (-ene), samt undervisningskompetanse i det (de) valgte undervisningsfaget (-ene), på samme måte og med de samme mulighetene og begrensningene som ligger i de nye forskriftene for allmennlærer- og førskolelærerutdanningene.Allmennlærerkompetanse

For de som har nødvendige norskkunnskaper, vil det være mulig å utvide kompetansen til allmennlærerkompetanse ved å ta det som mangler i henhold til ny rammeplan. Utdanninga totalt blir da 4- 5 år. Studenter som vil bli allmennlærere må gjøre bestemte fagvalg i tråd med modell for allmennlærerutdanningen.Førskolelærerkompetanse

For de som har nødvendige norskkunnskaper og utdanning/praksis fra barnehage, vil det være mulig å utvide kompetansen til førskolelærerkompetanse ved komplettering. Utdanninga totalt blir da mellom 3 og 4 år. Studenter som skal bli førskolelærere må gjøre bestemte fagvalg i tråd med modell for førskolelærerutdanning.
Komplettering

Tospråklige som allerede har godkjent fra 60 til 150 studiepoeng (20 til 50 vekttall) av en lærerutdanning i Norge, kan innenfor modellen komplettere det de mangler innenfor modellen, og på denne måten få bachelorgrad.


Søknadsskjema legges snart ut på nettet, eller kan fås ved henvendelse til en av høgskolene.
Søknadsfristen er 15.april
De sju høgskolene er:

Høgskolen i Hedmark (HiHm), avd.LU, 2318 Hamar, kontaktperson Tove Skoug [email protected]Høgskolen i Oslo (HiO), avd. LU Postboks 4, St. Olavs plass, 0130 Oslo, kontaktperson Sidsel Øiestad Grande, [email protected]Høgskolen i Bergen (HiB), avd. LU, Postboks 7030, Nygårdsgt 112, N-5020 Bergen, kontaktperson, Kristin Lawther 55 58 59 72Høgskolen i Agder (HiA), Lærerutdanningen Serviceboks 422, 4604 Kristiansand,

Kontaktpersoner Jorun Nossum, [email protected]no og Anne Austad, [email protected]


Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST), ALT, kontaktperson Anne Lund, an[email protected] og Terese Balsnes, [email protected]


Høgskolen Dronning Mauds Minne (DMMH), Thoning Owesens gate 18, 7044 Trondheim, kontaktperson Ole Fredrik Lillemyr, [email protected]


Høgskolen i Nesna (HiNe), 8700 Nesna , kontaktperson Lisbeth Holand, lisbeth.holan[email protected]

.