Sesongarbeidstillatelse utvides fra 3 til 6 måneder

0Shares

Endringen i bestemmelsen om sesongarbeid innebærer at det gis mulighet til å innvilge tillatelse av inntil seks måneders varighet, i motsetning til i dag hvor det kan gis tillatelse av inntil tre måneders varighet. Siden den maksimale varigheten av tillatelsen er vedtatt endret fra tre til seks måneder, er muligheten for en måneds forlengelse ved ekstraordinære tilfeller sløyfet.

Videre er ordlyden i bestemmelsen endret fra ”typisk sesongregulert virksomhet” til ”sesongregulert virksomhet”. Bestemmelsen vil etter dette kunne håndheves noe romsligere, selv om det fortsatt vil være sterke restriksjoner for hvilket arbeid som kan utføres. Det vil fortsatt være vilkår om at vedkommende arbeidskontor samtykker etter nærmere retningslinjer fastsatt av UDI i samråd med Aetat. Det er nå presisert i bestemmelsen at slike retningslinjer blant annet kan inneholde vilkår om at stillingen ikke kan besettes ved innenlandsk arbeidskraft eller arbeidskraft fra EØS- eller EFTA-området.

Ifølge forskriften kan politiet gi en foreløpig arbeidstillatelse i påvente av behandlingen av første gangs søknad om arbeidstillatelse. Endringen som trer i kraft 19. april 2004, innebærer at den tiden vedkommende har foreløpig tillatelse skal medregnes ved beregningen av den ordinære tillatelsens varighet. En midlertidig tillatelse vil imidlertid ikke ha betydning for avgjørelsen av søknaden eller for beregningen av oppholdstiden.

Endringene i bestemmelsene om sesongarbeidstillatelse vil ikke ha noen praktiske konsekvenser for borgere fra de nye EØS-landene, som de fleste sesongarbeidere tradisjonelt har kommet fra, ettersom slike borgere fra 1. mai 2004 vil kunne få arbeidstillatelse for ubegrenset tid i Norge.

(Kilde: KRD)