Asyl ved kjønnsbasert forfølgelse

Siden 1998 har kjønnsbasert forfølgelse dannet grunnlag for asyl her i Norge. Likevel har få kvinner fått asyl på dette grunnlaget. - Dette viser en mangel på reell erkjennelse av problemet vi står overfor, sier Ågot Valle (sv).

Ågot Valle ønsket seg en redegjørelse fra Erna Solberg over hvilke tiltak regjeringen tenker seg overfor denne svake gruppen flyktninger.

-Kvinner flykter fordi de ikke får beskyttelse etter å ha vært utsatt for seksualisert vold eller fordi de motsetter seg tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Det haster derfor med at norske myndigheter ”tar kvinnnebrillene på” både i asylprosessen og rettsanvendelsen. Dette er nødvendig både for å kunne gi kvinnene nødvendige beskyttelse og som et viktig bidrag i den globale kampen mot kvinneundertrykking, sier Valle.

Statsråden bekreftet at det er et helt åpenbart behov for en sterkere synliggjøring av kjønn som forfølgelsesgrunn. Videre pekte hun på nye foreslåtte forskrifter som skal utfylle flyktningdefinisjonen i Flyktningkonvensjonen, et lovutvalg nedsatt med mandat til å ivareta likestillingen i utlendingslovgivningen og et forskningsprosjekt som vurderer grensegangen mellom asyl og oppholdstillatelse på humanitært grunnlag i Norge.

Karin Andersen mente det er farlig å la alle saker om kjønnsbasert forfølgelse stilles i bero inntil de nye forskriftene trer i kraft. Videre understreket hun at kvinner som er på flukt fra kjønnsbasert forfølgelse kan ha problemer med snakke om den virkelige grunnen til deres flukt. Hun utfordret statsråden til å ha forståelse for dette.

Carl I. Hagen uttrykte Fremskrittspartiets uenighet med synet på Flyktningekonvensjonen. Han fryktet for at dette skal bli brukt som ledd i forfalskede historier. Dette ble sterkt kritisert av både Inga Marte Thorkildsen og Ågot Valle. Sistnevnte viste til situasjonen i Canada der innføring av mer inkluderende retningslinjer ikke medførte horder av kvinnelige asylsøkere.

Statsråden ville til slutt påpeke at hun hadde stor forståelse for at noen flyktinger kan ha vanskeligheter med å fortelle sine historier og bære i seg en frykt for myndigheter. Regjeringen har derfor lagt seg på en linje der flyktninger møtes med informasjon i regi av NOAS og har mindre kontakt med advokater. Statsråden ville ikke stille saker om kjønnsbasert forfølgelse i bero inntil nye forskrifter er ferdige.