Ny advokatordning for asylsøkere

Det betyr at de aller fleste personer som registrer seg som asylsøkere hos politiet etter 01.01.2005 ikke lenger har rett til advokatbistand i første instans i behandlingen av asylsøknaden.

Asylsøkere vil imidlertid få inntil 5 timers fri advokatbistand ved avslag på asylsøknad fra Utlendingsdirektoratet om man ønsker å klage på vedtaket. Dette er en økning på 2 timer i forhold til dagens ordning.


Stortinget har vedtatt den nye ordningen som innebærer endring i Utlendingslov- og forskrift, på bakgrunn av forslag fra Kommunal- og regionaldepartementet.

Hovedinnholdet i den nye ordningen er:

– Asylsøkere har ikke lenger rett til fritt rettsråd uten behovsprøving i første instans av asylsaksbehandlingen

– En frivillig organisasjon ivaretar søkerens behov for informasjon og veiledning i asylsaken i ankomstfasen

– Utlendingsdirektoratet ivaretar oppgaven med å motta og fremskaffe relevant informasjon for behandlingen av søknaden, bl.a ved at regionkontorene overtar noen av de praktiske oppgavene advokatene i dag utfører.

– Det gis fritt rettsråd uten behovsprøving ved negativt vedtak fra Utlendingsdirektoratet.

Enslige mindreårige asylsøkere vil imidlertid fortsatt få advokatbistand i første instans behandling av asylsøknaden. Det samme gjelder i saker som kan berøre rikets sikkerhet, utenrikspolitiske forhold eller eksklusjon fra flyktningkonvensjonen.

I arbeidet med den nye ordningen er det lagt vekt på at søkerne som regel har lite behov for juridisk rådgiving før vedtak er fattet i saken. Bistand i form av god og tilpasset informasjon og veiledning er desto viktigere sier avdelingsdirektør i UDI, Paula Tolonen.

Hun mener at mer tid og geografisk nærhet mellom advokat og søker kan ytterlige øke kvaliteten på bistanden til søker i klageomgangen.

– Ved bedre kontakt kan begge parter ha mulighet for å gå grundigere inn i klagesaken og få belyst den på en best mulig måte. Søker vil være trygg på at saken er framstilt riktig og saksbehandler vil få et godt beslutningsgrunnlag, avslutter Tolonen.