Asylanter skal informeres bedre

Mottakskontoret og Informasjonsenheten har nå ferdigstilt arbeidet med ”Rammeplanen for informasjon til beboere i statlige mottak”.

Planen er laget for å sikre at kvaliteten og innholdet i informasjonen blir best mulig, sier Rolf Angelsen, underdirektør i Integreringsavdelingen og leder for mottakskontoret.

– Hensikten med det nye opplegget er blant annet å gi beboerne en kontinuitet i informasjonen, selv om de flytter mellom mottak, fortsetter han.

– Videre blir informasjonsopplegget mer forutsigbart for både beboere, mottaksansatte, tolker, samarbeidspartnere, og gir større rom for differensiering i forhold til beboernes informasjonsbehov. I tillegg skal planen synliggjøre ressursbehovet knyttet til informasjonsarbeidet, påpeker Rolf Angelsen.Det gjøres allerede mye godt informasjonsarbeid på mottakene, og de aller fleste eksisterende emnene er med i den nye planen. Samtlige krav knyttet til emnet informasjon i kravspesifikasjonen til driftsreglementet gjelder fortsatt.

Rammeplanen består av 13 moduler med ulike tema. Et nytt moment i informasjonsarbeidet som introduseres med rammeplanen er en felles, nasjonal rullering av modulene. Alle mottak i landet skal informere om de samme temaene i samme tidsrom, samtidig som den nye rammeplanen ikke inneholder et krav til et bestemt timeantall som beboerne skal ha innenfor hvert informasjonstema.– INA anbefaler at driftsoperatør/mottaksledelse setter av tid slik at driftsoperatør og samtlige ansatte i mottaket får anledning til å sette seg inn i den nye rammeplanen for å få en forståelse av hva den innebærer i sin helhet. Dette er en forutsetning for å kunne an-vende rammeplanen slik den er tenkt, og for at utbyttet skal bli best mulig, avslutter Rolf Angelsen.De enkelte mottakene vil bli orientert om den nye rammeplanen via brev, og vil også få tilsendt et heftet eksemplar av rammeplanen.