Færre arbeidsledige innvandrere

0Shares

Innvandrere fra Nord-Amerika og Oseania hadde størst nedgang i den registrerte ledigheten med 1,1 prosentpoeng. Også innvandrere fra Sør- og Mellom-Amerika og Øst-Europa hadde en viss reduksjon på henholdsvis 0,6 og 0,5 prosentpoeng. Innvandrere fra Afrika var den eneste gruppen som ikke hadde nedgang i ledigheten. Her gikk ledigheten tvert imot opp med 0,3 prosentpoeng.

Innvandrere fra Afrika ligger fortsatt høyest når det gjelder registrert arbeidsledighet med 17,7 prosent. Ellers finner vi en arbeidsledighet på 12,4 prosent blant innvandrere fra Asia, mens de fra Øst-Europa og Sør- og Mellom-Amerika lå omtrent på samme nivå, med henholdsvis 10,3 og 9,7 prosent.

Nordiske innvandrere lå som vanlig lavest, denne gangen med 4,2 prosent ledige tett etterfulgt av de fra resten av Vest-Europa som hadde 4,4 prosent. Innvandrergruppen fra Nord-Amerika og Oseania hadde en registrert ledighet på 4,8 prosent. Dette er den minste innvandrergruppen med kun 200 registrerte ledige.

Den høye ledigheten blant de fra Afrika må ses på bakgrunn av en relativt større andel flyktninger med kortere botid i denne gruppen enn i de øvrige ikke-vestlige gruppene. Dette gjelder spesielt flyktninger fra Somalia.

Nærmere 30 prosent av de på ordinære tiltak er innvandrere

Antall innvandrere som deltok på ordinære arbeidsmarkedstiltak gikk ned fra 6 400 i november 2003 til 5 600 i november 2004. Disse utgjorde 29 prosent av alle deltakerne siste kvartal, og de besto i alt vesentlig av ikke-vestlige innvandrere. Målt i prosent av innvandrerbefolkningen, gikk deltakerandelen ned fra 2,5 til 2,1 prosent. I hele befolkningen lå denne andelen uendret på 0,6 prosent.

Innvandrere fra Afrika hadde den høyeste deltakerandelen med 3,7 prosent. Ellers hadde innvandrere fra Asia og Øst-Europa andeler på respektive 2,9 og 2,5 prosent.