Vil bedre rettssikkerheten for minoritetsspråklige

– Å få anledning til å uttrykke seg og motta viktig informasjon på et språk man forstår, er en grunnleggende forutsetning for den enkeltes rettssikkerhet, sa han videre.

Justisdepartementet skal nå gå gjennom rapporten, og se på hvordan de ulike forslagene kan følges opp.

Arbeidsgruppen har laget denne pressemeldingen:

I vårt stadig mer flerkulturelle samfunn er det økt behov for tolketjenester, både muntlig og skriftlig. Etableringen av et regelverk for å sikre minoritetsspråkliges grunnleggende rettigheter har vært et viktig mål.

Justisdepartementet nedsatte 28. mai 2004 en arbeidsgruppe, som har vært ledet av tingrettsdommer i Oslo tingrett Kristian Jahr. Arbeidsgruppen har gjennomgått dagens regelverk og praksis i forhold til tolking og oversettelse av dokumenter i forbindelse med straffesaker. På bakgrunn av internasjonale forpliktelser og dagens norske regelverk og praksis, har arbeidsgruppen foreslått nødvendige tiltak for å styrke, forbedre og effektivisere norsk regelverk for bruk av tolk og oversettelse av dokumenter i forbindelse med straffesaker.

Arbeidsgruppen foreslår blant annet:


  • regler som fastslår at det er myndighetenes plikt til å sørge for at tolk tilkalles ved behov, og at tolken benyttes i den utstrekning som er nødvendig for å ivareta siktedes krav på en rettferdig rettergang, uten kostnad for den minoritetsspråklige
  • regler som ivaretar minoritetsspråkliges rett til oversettelse av dokumenter til et språk som forstås, når dette er nødvendig for å ivareta siktedes krav på en rettferdig rettergang
  • regler som skal bidra til å sikre at tolken kan utøve sin funksjon og ivareta sin nøytralitet på en forsvarlig måte, under hele rettergangen
  • endringer i gjeldende lover og forskrifter, herunder en regelfesting av etablert praksis, med sikte på å bringe norske regler i samsvar med kravene fra den europeiske menneskerettskonvensjon. På noen områder går forslagene også lenger enn dette.
  • regelverk for domstolenes tolkeregister, der det føres en oversikt over tolker som ønsker å ta oppdrag og deres kvalifikasjoner.


Arbeidsgruppen har tatt i betraktning at reglene som foreslås kan danne utgangspunkt for tilsvarende regler innen øvrig offentlig forvaltning, og dels også for den sivile rettspleien.

Kontaktperson: Leder i arbeidsgruppen Kristian Jahr, telefon 22 03 54 10, eventuelt medlem i arbeidsgruppen, rådgiver i Sivilavdelingen i Justisdepartementet, Gunn Kathrine Stangvik.