Irakere som er i arbeid kan få varig arbeidstillatelse i Norge

På slutten av 1990-tallet kom det en større gruppe kurdiske asylsøkere fra Irak til Norge. De fleste av disse ble etter en individuell vurdering ikke ansett for å være flyktninger. De ble likevel i 2000 gitt en midlertidig og begrenset tillatelse i Norge på grunn av manglende returmuligheter til Irak. Tillatelsen ble gitt for ett år, og de fleste i denne gruppen fikk ikke tillatelsen fornyet etter dens utløp. Mange irakere i denne gruppen har nå vært i Norge over 5 år uten en ordinær tillatelse.

Kommunal- og regionaldepartementet sender i dag på høring et forslag som innebærer at de irakere som har hatt en slik midlertidig tillatelse kan gis ordinær arbeidstillatelse i Norge. I følge forslaget vil det være et vilkår for tillatelse at søkeren er i fast arbeid som ble påbegynt senest 1.april 2005. I tillegg må søkeren ikke ha begått kriminelle handlinger i Norge eller i hjemlandet, og søkerens identitet må være avklart. Det foreslås også at de ordinære søknadsprosedyrer fravikes, slik at gruppen får anledning til å fremme sine søknader fra Norge.

Regjeringen ønsker med dette å legalisere oppholdet for en gruppe som er godt integrert og selvforsørget gjennom eget arbeid.

– Dette er en sjenerøs handling fra Regjeringens side, og tiltaket kommer som følge av flere spesielle omstendigheter knyttet til denne gruppens opphold i Norge, sier kommunal- og regionalminister Erna Solberg. Jeg vil presisere at forslaget ikke vil få betydning for andre saker der det er gitt midlertidig tillatelse, eller saker der asylsøkere ikke ønsker å reise hjem etter endelig avslag.