Nederlag for Norge i FN

0Shares

Høyesteretts frifinnelse av Terje Sjølie ble innklaget til FN av Antirasistisk Senter og Det Mosaiske Trossamfunn i Oslo og Trondheim med bistand fra Senter Mot Etnisk Diskriminering (SMED).

I avgjørelsen fra CERD fremgår det at komiteen anser at det har forekommet brudd på Rasismekonvensjonens art. 4 og 6(para. 11). Art 4 omhandler forbud mot rasistisk propaganda og art 6 sikrer individets rett til beskyttelse.

– Norge har ikke gjort jobben sin når det gjelder minoritetsbeskyttelse, sier Nadeem Butt, leder av Antirasistisk Senter. Dette går klart fram av en fersk uttalelse i FNs rasediskrimineringskomité. Høyesteretts frifinnelse av Terje Sjølie har tidligere møtt kritikk fra Europarådet. Nadeem Butt er lettet over uttalelsen:

-Etter Høyesteretts overraskende frifinnelse av Terje Sjølie, er vernet mot rasistisk hets blitt alvorlig svekket. FN har gitt klare signaler om at balansen mellom ytringsfrihet og rett til vern mot rasistiske ytringer må gjenopprettes. Det er nå grunnlag for påtalemyndigheten for å reise tiltale i slike saker, og vi oppfordrer påtalemyndighetene til å ta å omgjøre henleggelsen av anmeldelsen mot Vigrids leder Tore Tvedt. Norgehar fått tilbake et viktig verktøy i kampen mot rasistisk hets. Antirasistisk Senter vil gjøre sin del av jobben, avslutter Butt.

– SMED er tilfreds med at uttalelsen gir klarere rammer for omfanget av ytringsfriheten, sier daglig leder Ella Ghosh. Ytringsfriheten verner ikke denne type ytringer, noe som internasjonal praksis, også fra EMD (Den europeiske Menneskerettighetsdomstol), viser klart. Det har vært knyttet store forventninger til komiteens realitetsbehandling av klagen, også internasjonalt. Komiteens avgjørelse i denne saken vil bidra til å trekke opp retningslinjer for omfanget av statenes forpliktelser til å sikre et effektivt vern mot rasistiske ytringer.

-Det er med stor lettelse De Mosaiske Trossamfund i Norge nå opplever at våre medlemmer og selvsagt alle borgere som blir utsatt for rasistiske krenkelser av denne typen har krav på beskyttelse gjennom lovverket, sier formann og forstander Anne Sender i Det Mosaiske Trossamfund i Oslo.

FNs rasediskrimineringskomité består av 18 uavhengige eksperter, hvis kompetanse Stortinget har anerkjent. Komiteen anbefaler Norge å gjennomføre tiltak for å sikre at uttalelser tilsvarende de som ble fremført av Sjølie ikke lenger beskyttes av ytringsfriheten i henhold til norsk lov (para. 12).

Her er hele CERDs uttalelse som kan lastes ned: (PDF) mrklage.pdf