Dørum vil rette seg etter pålegg fra FN

— Jeg tar til etterretning at komiteen har kommet fram til at frifinnelse av Sjølie innebærer en krenkelse av artikkel 4 i FNs rasediskrimineringskonvensjon. Etter frifinnelsen av Sjølie er det skjedd endringer i Grunnloven § 100 og straffelovens § 135a med sikte på å styrke vernet mot rasistiske og andre hatefulle ytringer, sier justisminister Odd Einar Dørum i en kommentar.

Ifølge Dørum er et av siktemålene med disse endringene å sikre oppfyllelsen av Norges internasjonale forpliktelser, herunder rasediskrimineringskonvensjon.

— Norske myndigheter – både påtalemyndighet og domstoler – vil ved sin forståelse av straffelovens § 135a selvsagt legge vekt på det rasediskrimineringskomiteen har uttalt. Justisdepartementet vil i samsvar med komiteens ønsker sørge for vid spredning av uttalelsen, herunder til påtalemyndigheten og domstolene, sier Dørum.

Han forsikrer at departementet vil gjennomgå uttalelsen fra komiteen grundig for å vurdere om det er nødvendig eller hensiktsmessig med tiltak ut over lovendringene som allerede har skjedd.

— Jeg vil understreke at komiteen ikke har vurdert de nye lovendringene, kun frifinnelsen av tiltale i Sjølie-saken, sier Dørum.