SVs valgløfter


* Vi vil ha forskriftsfestet rett til beskyttelse på grunnlag av kjønnsbasert forfølgelse, og utdype hva vi mener med menneskelige hensyn slik at flere ville fått beskyttelse her i landet.

* Tusenvis av utenlandske statsborgere som har bodd lenge i Norge vil, akkurat som i Sverige, få muligheten til å velge norsk statsborgerskap i tillegg til sitt tidligere, og det kun etter 5 år.

* Vi vil gi alle de vi ikke kunne sendt ut, en juridisk status som avklarer deres rettigheter til livsopphold, helsetilbud og arbeidstillatelse.

* Vi vil kontrollsjekke tilbakesendelse av asylsøkere med avslag for å være helt sikker på at vi ikke begår urett.

* Vi vil la uavhengige gjennomgå praksisen til UDIs landavdeling.

* Vi vil la flere asylsøkere få sakene sine behandlet i full nemnd, slik meningen var da Utlendingsnemnda ble opprettet, samt å skape mer åpenhet rundt UDI og UNEs praksis.

* Vi vil gi mulighet for å søke asyl på utvalgte ambassader i konfliktområder, og avsette en del av FN-kvoten til flyktninger med familie i Norge.

* Vi vil åpne for noe mer arbeidsinnvandring fra land utenfor EØS-området, i samarbeid med partene i arbeidslivet.

* Vi vil gi norskopplæring til alle arbeidsinnvandrere og øke timetallet til dem som allerede får.

* Vi vil sette frivillige organisasjoner i gang med å lage integreringsopplegg og veiledning som et tilbud også til alle de 55 000 som kommer av andre årsaker enn at de har flyktet.

* Vi vil styrke rettssikkerheten for dem som i dag får sakene sine behandlet etter 48-timersprosedyren og styrke advokatbistand for alle asylsøkere.

* Vi vil gi domstolene i oppgave å vurdere utvisning av flyktninger i stedet for UDI, og fjerne straffen for folk, som uten å ta betalt for det, hjelper andre å flykte til Norge.

* Vi vil senke underholdskravet for folk som vil ha barn og ektefelle til Norge, fra ca. 167 000 kroner til 118 000. Og vi vil fjerne det for de som følger et studieløp, så ikke tiltaket, som ble innført for å bekjempe tvangsekteskap, i praksis hindrer ungdom i å ta utdannelse.

* Vi vil gi permanent oppholdstillatelse fra dag en for alle som kommer til Norge på familiegjenforening, i stedet for først etter 3 år som i dag, så folk slipper å frykte utkastelse hvis de går ut av et ekteskap før den tid.

* Vi vil gjennomgå visumpraksis, så folk som bor i Norge kan få besøk av venner og slektninger, i stedet for å få visumsøknadene sine avvist slik som 70 prosent av pakistanere som søker om å få besøke Norge får i dag.

* Og ikke minst vil vi gi atommotstanderen Morderchai Vanunu politisk asyl av utenrikspolitiske grunner.

Alt dette vil gjøre verden bedre for utlendinger, være det seg asylsøkere, flyktninger eller andre. Og nordmenn.