KrFs valgløfter

0Shares

Han vil ha en bedre integreringspolitikk, blant annet gjennom språkstimuleringstiltak for førskolebarn, og ved å gjøre flyktningguide-ordningen til en del av introduksjonsprogrammet for flyktninger.

Her er pressemelding fra Oslo Krf:

Omskjæring

KrF mener det er en offentlig oppgave å verne om religionsfriheten, og at et offentlig tilbud om omskjæring er viktig for å ivareta religiøse minoriteters rettigheter og religionsfrihet. Resultatet kan ellers lett bli skader og komplikasjoner som følge av at ufaglærte blir brukt som omskjærere.


Flere helseforetak, deriblant Helse Øst og Nord, har bestemt seg for ikke lenger å prioritere omskjæring av guttebarn, verken på egne sykehus eller gjennom avtaler med private. Denne beslutningen står for foretakenes egen regning, og er ikke villet politikk fra regjeringens side. Helsedepartementet vil derfor rydde opp ved å lage nasjonale retningslinjer for hvordan sykehusene skal opptre i slike saker, og de har varslet at det til høsten vil sendes ut et forslag til slike på høring til medisinske miljøer og innvandrermiljøer. KrF vil arbeide for at resultatet av høringen som departementet har varslet, blir at det igjen skal bli mulig å få gjennomført omskjæringer gjennom det offentlige.

Språkstimulering

Tilskudd til språkstimulering skal ikke lenger bare være knyttet til barnehager.


Årlig gis det tilskudd fra departementet til kommunene til språkstimulering blant barn og unge med minoritetsspråklig bakgrunn. KrF har i regjeringen fått endret kriteriene for bruken av dette tilskuddet, slik at stimuleringstiltakene ikke lenger trenger å være knyttet til barnehagene. Kommunene kan bruke midlene mer målrettet inn mot grupper av barn som ikke går i barnehage. Kartlegging av språkutvikling på helsestasjonene kan nå bedre følges opp med direkte tiltak.

Flyktningguider

KrF ønsker å gjøre ordningen med flyktningguider til en del av introduksjons-programmet for flyktninger.


Ordningen med flyktningguider ble startet av Norges Røde Kors i 2001. Det er i dag 1334 aktive flyktningguider i Norge (150 i Oslo), det vil si guider som er koblet med en flyktning. Røde Kors jobber med å få kommunene til å inkludere Flyktningguiden i introduksjons-programmet for flyktninger. De opplever stor tilstrømning av frivillige, men organisasjonen mener ordningen bremses av det offentlige. I Oslo står det per i dag 70 personer på venteliste for å få lov til å bli flyktningguide. Oslo KrF vil i første omgang arbeide for at ordningen sikres finansiering gjennom Oslo kommune. Neste skritt er å integrere ordningen med flyktningguider i introduksjonsprogrammet for flyktninger.