Folkehelsepris til Fakhra Salimi

0Shares

– Ikke minst er tildelingen av Folkehelseprisen knyttet til innsatsen Fakhra Salimi har gjort i sitt engasjement som leder ved MiRA-Senteret, sa Nasjonalforeningen for folkehelsens leder John K. Kjekshus i forbindelse med tildelingen.

Nasjonalforeningen for folkehelsen er opptatt av den helsefremmende betydningen av deltakelse og innflytelse i samfunnet.

– Salimi bidrar til å gi minoritetskvinner mulighet til å bli hørt og sett og til å utvikle sosiale nettverk. Dette er viktige sider ved demokratiet i vårt samfunn, men også nødvendige forutsetninger for å fremme god helse og forebygge sykdom hos kvinnene og deres familier, heter det i en pressemelding fra Nasjonalforeningen

– Det er en stor glede å kunne gi Folkehelseprisen til Fakhra Salimi, som den første med innvandrerbakgrunn som mottar denne prisen fra Nasjonalforeningen for folkehelsen, uttalte Kjekshus.

MiRA-senteret ble opprettet i 1989. Senteret skulle være et fristed som manglet i Norge, et fristed hvor innvandrer- og flyktningkvinner kunne drive med egne prosjekter og gjennom dette synliggjøre hvilke ressurser de hadde. Senterets hensikt er at innvandrerkvinner skal synes i samfunnsdebatten, i arbeidslivet og på fritiden, som aktive og likeverdige deltagere i samfunnet.

– Jeg ønsker å understreke at denne prisen er en viktig anerkjennelse, ikke bare av min personlige innsats for å bygge nettverk og møteplasser for minoritetskvinner, men også en anerkjennelse av MiRA-Senterets innsats for forebyggende helsearbeid gjennom årene. Det er mange sterke kvinner som sammen har gjort det mulig for oss å realisere våre idealer og visjoner om å være et fristed for innvandrerkvinner, sa Fakhra Salimi etter at hun hadde mottatt prisen.

Nasjonalforeningen for folkehelsen innstiftet Folkehelseprisen i 1996. Prisen går til en eller flere personer som på en fremragende måte bidrar eller har bidratt til å synliggjøre, stimulere og styrke det forebyggende helsearbeidet i Norge.

Prisen tar sikte på å belønne innsats som går utover det som normalt kunne vært forventet av en person i angjeldende posisjon.