Al-Qaida åpnet for mer kreativ og dødelig terrorisme

0Shares

– I fremtiden er det grunn til å vente nye typer terroraksjoner som overrasker og sjokkerer, i tillegg til mer tradisjonelle terroraksjoner, sier forsker Brynjar Lia.

– Terroristgruppen al-Qaida er mer kreative og har et langt farligere atferdsmønster enn tradisjonelle grupper. Dette påvirker blant annet terrortrusselen mot transportsektoren i betydelig grad, sier Lia. Under Forskningsrådets Petropol-konferanse i Oslo 25. juni utdypet han synspunktene med bakgrunn i den nye FFI-rapporten «Terror mot transport: En revurdering av terrortrusselen mot transportrelaterte mål i lys av 11. september.

– Det synes klart at en lang rekke nye mål og metoder fremstår som mer sannsynlige enn før. Dette er spesielt relevant for transportsektoren, som er den delen av den sivile infrastrukturen som er mest utsatt for terrorangrep. Trusselen mot petroleumsrelaterte mål har også økt, sier Lia.

– I et 10-15 års perspektiv fremover må vi vente angrep med enkle, relativt ineffektive kjemiske, radiologiske og kanskje biologiske «våpen», fordi disse virkemidlene skaper enorm frykt og oppmerksomhet. Den mest sannsynlige trusselen ligger imidlertid mellom tradisjonell terrorisme og anslag med masseødeleggelsesvåpen. Denne mellomklassen inkluderer nye spektakulære aksjoner med lammende effekt, der det nye våpenet egentlig består i en oppfinnsom bruk av relativt enkle virkemidler, utdyper han.

Dette kan f.eks. inkludere et massivt og koordinert angrep mot flytrafikken ved bynære flyplasser med bakke-til-luft-missiler, fremgår det av rapporten. Man kan også tenke seg bruk av småfly eller store modellfly som leveringsmiddel for eksplosiver mot godt beskyttede mål, f.eks. en nasjonalforsamling, president, en militærforlegning etc. For transportsektorens del kan f.eks. flykontrolltårn bli rammet. Man kan også tenke seg langt større simultanangrep med bruk av bil- og lastebilbomber enn det vi har sett til nå, med en dramatisk effekt på publikum dersom de rettes mot mål som berører offentlig transport.

Den voksende avhengigheten av datanettverk i transportsektoren vil trolig muliggjøre massiv sabotasje gjennom fysisk ødeleggelse eller forstyrrelse av disse databaserte styringssystemene. Andre mulige fremtidsscenarier er simultankoordinerte sabotasjeaksjoner mot sårbare knutepunkt i togtrafikken som broer og tunneler, der effekten av angrepene økes ved at hjelpemannskapene blir angrepet ved ulykkesstedet; terrorangrep mot ferje- og cruisetrafikken med store bilbomber eller kapringsaksjoner; angrep på havner med bruk av skip med farlig brennbar last; og terror- og sabotasjeangrep mot kjemiske fabrikker eller lagre av farlig kjemisk materiale.

Kontaktperson:
• Forsker Brynjar Lia, Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), tlf. 63 80 70 00, e-post: [email protected]