Yogarajah Balasingam (AP) om innvandringspolitikken i Norge

0Shares

Bør det bli vanskeligere for asylsøkere og innvandrere å få opphold her i landet?

Ja/Nei NEI

Begrunnelse:

Norge har en streng innvandringspolitikk, siden 1975 har det vært generelt innvandringsforbud. Ofte oppleves det som svært vanskelig å få besøk fra hjemlandet, familiegjenforenging osv., fordi behandlingstidene i UDI er forlang.

Er det for mange med innvandrerbakgrunn i Norge i dag?

Ja/Nei NEI

Begrunnelse:

Problemet med innvandrere i Norge i dag er at vi ikke har en god nok integreringspolitikk. Alt for mange innvandrere sliter med å skaffe seg arbeid og bolig.

Bør vi åpne for økt arbeidsinnvandring for å fylle ledige jobber?

Ja/Nei TJA

Begrunnelse:

Vi har idag 100 000 arbeidsledige i Norge. Mange av dem er innvandrere med god utdannelse fra hjemlandet, som de ikke får brukt. Det første vi burde gjøre var så sørge for at de som er ledige kommer i jobb og at samfunnet bruker den kompetansen som allerede er her. Men siden jeg generelt mener det bør bli mulighet for flere å komme til Norge, er jeg ikke imot at man på områder der det er spesielle behov kan åpne økt arbeidsinnvandring.

Danskene har utvidet botiden til 9 år som krav for å få statsborgerskap, er det en riktig vei å gå?

Ja/Nei NEI

Begrunnelse:

Det er viktig at innvandrere som bor i Norge raskest mulig blir en del av det norske samfunn. Da er krav om økt botid før man får mulighet til statsborgerskap gal vei å gå.

Skal innvandrere beherske norsk for å få statsborgerskap?

Ja/Nei NEI

Begrunnelse:

Dette er feil fokus. Vi burde heller spørre oss hvorfor mange ikke lærer norsk skikkelig. Har vi godt nok tilbud om norskopplæring for de som kommer? Det er også en del som kommer til Norge som aslysøkere og flyktninger som er analfabeter, da er det ikke nok med 3000 timers norskopplæring.

Er det riktig med en aldersgrense på 24 år for dem som vil hente seg en ektefelle fra sitt opprinnelige hjemland?

Ja/Nei NEI

Begrunnelse:

HVis det skal være andre aldersgrenser enn myndighetsalderen for å gifte seg, må det gjelde alle – ikke bare de som ønsker å gifte seg med noen fra ikkevestlige land. Jeg tror de som går inn for dette ikke har tenkt gjennom konsekvensene.

Bør ekteskap mellom søskenbarn forbys når det gjelder innvandrere som søker opphold i Norge?

Ja/Nei NEI

Begrunnelse:

I prinsippet må alle kunne gifte seg med den man vil. Reglene må være like for nordmenn og innvandrere. Man må heller konsentrere seg om opplysningstiltak og for å bevistgjøre personer berørt av dette om de helsemessoge konsekvenser av et slikt ekteskap.

Skal innvandrerforeldre miste barnetrygden hvis de sender bort et barn for å bli oppdratt i sitt opprinnelige hjemland?

Ja/Nei NEI

Begrunnelse:

Barnetygden er universell ordning som alle foreldre bosatt i Norge / Norske statsborgere med barn mellom 0 og 18 år mottar.

Skal ayslsøkere som begår kriminelle handlinger sendes ut av landet umiddelbart?

Ja/Nei NEI

Begrunnelse:

I prinsippet skal alle ha en rettferdig rettergang. I enkelte tilfeller der man med sikkerhet kan påvise at vedkommende ikke er reel aslylsøker, men kommer til landet for å begå kriminelle handligner, kan vedkommende utvises umidelbart. Ellers bør asylsøkere dømmes som andre som begår lovbrudd.

Fremstilles innvandrere og asylsøkere for negativt i media?

Ja/Nei JA

Begrunnelse:

Det er som regel kun når det skjer noe negativt at innvandrere og asylsøkere kommer i media. Dermed blir bildet veldig ensidig negativt.

Til slutt:

Hvorfor skal innvandrere stemme på deg?

Jeg selv er en innvandrer, og har evne til å ha forståelse for de elmentære problemene innvandrerbefolkningen har for å klare seg bedre i det norske samfunnet. En person som meg kan ivareta de spesielle interessene innvandrerbefolkningen i Oslo har. Jeg vil arbeide for reell likestilling mellom storsamfunnet og minoroteter i Norge.