Hvem får gratis norskopplæring?

0Shares

Fra 1. januar 2004 ble reglene for hvem som får gratis norskopplæring endret endel.


De som får gratis norskopplæring er: •  Innvandrere med norsk statsborgerskap.
 •  Flyktninger og personer med opphold på humanitært grunnlag.
 •  Innvandrere med opphold og arbeidstillatelse fra før 1.1.2003.
 •  Familiegjenforente med gruppene over
 •  Asylsøkere under 18 år.
 •  Asylsøkere som har fått positivt vedtak om opphold, men som fortsatt bor i
   mottak mens de venter på bosetting i en kommune
 •  Familiegjenforente med norsk statsborger

Familiegjenforente med statsborger fra nordiske land (Sverige, Danmark, Finland og Island), kan også få rett til gratis norskopplæring.


De som ikke får gratis norskpopplæring er: •  Statsborgere fra et EU/EØS-land som har en oppholdstillatelse etter
   EØS-/EFTA-regelverket, uansett når de fikk tillatelsen. (Laminatkort).
   Dette er nytt fra 1.1.2004.

 •  Asylsøkere. Dette var nytt fra 1.1.2003.
 •  Utdanningssøkende/studenter.
 •  Nordiske statsborgere (svensk, dansk, finsk og islandsk statsborgerskap).
   Dette er nytt fra 1.1.2004.
 •  Personer med arbeidstillatelse for bare tre måneder.
 •  Personer med utenlandsk arbeidsgiver som har tidsbegrenset oppdrag,
   og deres familier.
 •  Personale ved ambassader og konsulater og deres familier.
 •  Personer som har første tillatelse på grunnlag av et arbeidstilbud innvilget etter  1.1.2003,  og deres familier. Dette er nytt fra 1.1.2004.
 •  Personer som har oppholdstillatelse som spesialister, innvilget etter 1.1.2003,
   og deres familier. Dette er nytt fra 1.1.2004.
 •  Au-pairer med oppholdstillatelse innvilget etter 1.1.2003, og deres familier.
   Dette er nytt fra 1.1.2004. 

Merk at det er personens første tillatelse for opphold i Norge som gjelder. Du vil fortsatt ha rett til gratis norskopplæring hvis du kan dokumentere at du hadde oppholdstillatelse også før 1.1.2003. Det må være et sammehengende opphold. Du vil også ha rett til gratis norskopplæring hvis du er familiegjenforent med en norsk statsborger eller med en person som har rett til gratis norskopplæring. Familiegjenforente med nordisk statsborger kan også få rett til gratis norskopplæring. Når det gjelder familiegjenforening gir også samboerskap i mer enn to år grunnlag for å søke.


For de som har mistet retten vil Rosenhof voksenopplæringssenter tilby norskopplæring mot betaling på kveldstid. For andre betalingskurs se Andre norskkurs.


Dokumentasjon av rett til gratis norskopplæring
Det er du selv som må dokumentere at du har rett til gratis norskopplæring. For de fleste vil dette fremgå av reisedokumenter (pass eller lignende), eller egne dokumenter utstedt av utlendingsmyndighetene (politiet). I noen tilfeller kan det være nødvendig å vise frem vedtaket om oppholds/arbeidstillatelse (fra politiet, Utlendingsdirektoratet eller Utlendingsnemnda).


Nye EU-land
Statsborgere fra land som blir nye medlemmer i EU/EØS, har rett til gratis norskopplæring frem til 1. mai 2004. Det gjelder personer fra Estland, Latvia, Litauen, Polen, Ungarn, Slovakia, Slovenia, Tsjekkia, Malta og Kypros. Etter 1 mai 2004, mister de nye EU-borgerne retten til gratis norskopplæring hvis de ikke er familiegjenforent med norske statsborgere eller andre personer som fortsatt har rett.


Mer informasjon
I Oslo kan du få nærmere opplysninger om rett til norskopplæring og krav til dokumentasjon ved å ta kontakt med inntakskontoret på Rosenhof voksenopplæringssenter på telefon 22 38 77 90, eller via e-post [email protected].


Mer informasjon om disse reglene finner du på sidene til Kommunal- og regionaldepartementet: Norskopplæring for voksne innvandrere – personkrets som utløser statstilskudd i 2004

Flyktninger som er nyankomne til Norge har rett og plikt til å følge et introduksjonsprogram fra 1.9.2004.
Introduksjonsprogram


Norsk i kombinasjon med arbeidstrening
Det finnes spesielle kurs hvor du får norskopplæring sammen med arbeidstrening. Disse kursene inneholder • arbeidstrening, 2 -3 dager i uken.
 • norskopplæring
 • trening i å søke på jobber
 • informasjon om regler i arbeidslivet
 • informasjon om annet som er viktig å vite når du skal jobbe i Norge

Hvis du klikker her, får du vite mer om kurs i din bydel.
Aetat (arbeidskontoret) har også mange kurs. Klikk her for å få vite hva de kan tilby deg.


Trenger du hjelp til å finne jobb eller kurs?
Da kan du ta kontakt med Aetat lokal (arbeidskontoret) eller bydelen din. De kan hjelpe deg med å finne ut av hva du trenger av kurs for å få jobb. De kan også gi veiledning om hvordan du søker på jobber.

(Kilde: Velkommenoslo-Til innvandrere som er nye i Oslo)