Lover bedre integrering

Tekst: Kjetil Hegna Foto: Henrik Kreilisheim
Latest posts by Tekst: Kjetil Hegna Foto: Henrik Kreilisheim (see all)

I Soria Moria-erklæringen, som beskriver hvilken politikk de rød-grønne partiene forplikter seg til å føre fra regjeringskontorene de kommende fire årene, står det at dagens ordning med at minst én kvalifisert søker med innvandrerbakgrunn skal innkalles til intervju på utlyste stillinger i statsforvaltningen, skal utvides til å gjelde alle virksomheter som er eid av staten.


Superdepartement

Målet er å øke andelen ansatte med innvandrerbakgrunn i statlig virksomhet.

På denne måten ønsker staten å gå foran med et godt eksempel, for å komme fordommer og gammeldagse holdninger mot innvandrere blant arbeidsgivere innenfor offentlig og privat sektor, til livs.


– Vi vil også ta initiativ til å finne løsninger i samarbeid mellom offentlige og private aktører, for å sikre inkludering av folk med innvandrerbakgrunn i arbeidsmarkedet. Aktuelle tiltak kan være ulike former for hospitering, fadderordninger og utplasseringer. Vi vil også satse på arbeidsmarkedstiltak, sier statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet, Libe Rieber-Mohn.


Hennes oppgave i det store og omfattende departementet, som også har fått tillagt ansvaret for asyl, flyktning, innvandrings- og integreringspolitikken, går i sin helhet ut på å konsentrere seg om sistnevnte saksområder.



Etnisk norsk

– Hvordan føles det å ha blitt statssekretær for innvandrings- og integreringssaker uten å ha en flerkulturell bakgrunn?


Hun nøler lenge. Det virker som spørsmålet kommer overraskende.


– Ehh….innvandrings- og integreringspolitikk har ikke bare med innvandrere å gjøre. Det er noe som angår hele det norske samfunnet og hele befolkningen. Jeg føler meg komfortabel med å ha blitt utnevnt. Men det er viktig å ha en utstrakt hånd til innvandrermiljøer med kompetanse, slik at vi får med oss dem i det videre arbeidet, svarer den etnisk norske statssekretæren.


Gratis barnehage

Av Soria Moria-erklæringen fremgår det også at regjeringen vil gi tilbud om gratis kjernetid i barnehagen for alle 4-og 5 åringer i områder med høy andel av minoritetsspråklige barn. Asylsøkere skal igjen få tilbud om norskundervisning mens søknadene deres blir behandlet, og personer som får familiegjenforening på humanitært grunnlag, skal gjennom introduksjonsprogrammet. Den nye regjeringen vil også gjøre det enklere å få godkjent utdannelse tatt i andre land. Og tilskuddet til frivillige organisasjoner som arbeider med inkludering skal økes.


– Jeg tror vi vil oppleve at denne regjeringen vil føre en langt mer aktiv integreringspolitikk enn den forrige regjeringen, sier Rieber-Mohn.


Like utfordringer

Kvinnen som forhåpentligvis kommer til å hviske statsråd Bjarne Håkon Hanssen gode og kloke integreringsråd i øret, sier hun vil lytte til innvandrere og deres organisasjoner, og at hun er opptatt av dialog.


Libe Rieber-Mohn har tidligere jobbet som politisk rådgiver for Arbeiderpartiets stortingsgruppe, med ansvar for innvandring og integrering. Hun har også to perioder som bystyrerepresentant for Oslo Ap bak seg. Av utenompolitisk yrkeserfaring har hun blant annet vært seksjonsleder i oppvekst- og fritidsavdelingen i Gamle Oslo, som tidligere var den bydelen i hovedstaden med flest flerkulturelle innbyggere.


– Hva lærte du av den jobben?

– At utfordringene for barn og ungdom med minoritetsbakgrunn er akkurat de samme som for barn og ungdom med etnisk norsk bakgrunn. Ungdommer med minoritetsbakgrunn begår ikke kriminelle handlinger av andre årsaker enn etnisk norske ungdommer.


Statsbudsjettet

– Hva er det første du som statssekretær for innvandrings- og integreringsspørsmål vil gripe fatt i?


– Utfordringer rundt det som har med integrering å gjøre. Vi ønsker å få på plass noe av det som gjelder språk, utdanning og arbeid i det kommende statsbudsjettet, men hvor langt vi kommer er det for tidlig å si noe om, sier Rieber-Mohn.