Ny USA-ambassadør korrigert om Frp

 
Foto: Skjermdump/foreign.senate.gov
Under hørin­gen i Sena­tets uten­riks­ko­mite sist uke kom den nye ame­ri­kanske ambas­sa­dø­ren til Norge, George James Tsou­nis, med noen opp­sikts­vek­kende utta­lel­ser om Fremskrittspartiet.
0Shares

Videoen som viser høringen, er tilgjengelig på det amerikanske sentatets utenrikskomités hjemmeside. Tsounis, som i høst ble utnevnt av president Obama, ble sammen med sine diplomatiske kolleger Colleen Bradley Bell, som skal overta som USAs ambassadør for Ungarn, og Robert C. Barber, som tar turen til Island.

Utspørringen bærer preg av nærmest å være en muntlig eksamen. Karriérediplomatene grilles i over en halvannen time om alt fra NATO-strategier til personlig kjennskap om det landet de skal til. Turen kommer til senator og tidligere presidentkandidat John McCain, som får i oppgave å spørre Tsounis om Norge, og norske politiske forhold:

– Etter høs­tens valg har Norge fått en sentrums-høyre koa­li­sjon som omfat­ter anti-innvandringspartiet Frem­skritts­par­tiet. Hva tror du det var ved dette par­tiet som appel­lerte til vel­gerne? spør McCain.

– Takk sena­tor for dette vik­tige spørs­mål. Norge er stolt av å være et åpent demo­kra­tisk sam­funn. Et bipro­dukt av å være et åpent sam­funn som set­ter ytrings­fri­het høyt er at du har noen mar­gi­nale ele­men­ter som har en mik­ro­fon som de benyt­ter til å spy ut sitt hat. Norge har samtidig vært raske til å ta avstand fra dem. Vi vil fort­sette å arbeide sam­men med Norge..

Fikk ambassadøren ut av fatning
Her får ikke Tsounas fullføre sin replikk og McCain bryter inn:

Har regje­rin­gen tatt avstand fra dem? De er del av koalisjonen!

McCain slår ordene inn og får Tsou­nis til å miste fatningen.

– La meg kor­ri­gere meg selv, sier han to gan­ger, eller ret­tere: Jeg dum­met meg ut! Norge er et åpent sam­funn og det over­vel­dende fler­tall blant befolk­nin­gen og i nasjo­nal­for­sam­lin­gen står ikke for dette synet.

Hele hørin­gen lig­ger her: 
http://www.foreign.senate.gov/hearings/nomination-01-16-2014