– Islam er sosialdemokrati

- Dersom islam noen gang blir realisert, vil et slikt samfunn ligne veldig på det sosialdemokratiske Norge, sier Akhtar Chaudhry.
Foto: Henrik Kreilisheim
Et samfunn basert på islam er som et norsk sosialdemokrati, hevder SV-politiker Akhtar Chaudhry. Han får støtte fra Norsk Innvandrerforum.

Den profilerte Oslo-politikeren Akhtar Chaudhry mener det ikke finnes noe land som styres på grunnlag av islam. Et synspunkt han er overbevist om at verdens muslimer deler.

– Det er opplest og vedtatt blant muslimer at islam ikke er innført noe sted i verden. Heller ikke i Saudi-Arabia, selv om styresmaktene der hevder det. Ingen andre land har samme system som Saudi-Arabia, og ingen vil ha det
– Hva med Iran?
– Iran bygger på tolkningene til en bestemt imam. Saudi-Arabia baserer seg på en helt annen. Sharia er en samling av tradisjoner og tolkninger hvor muslimene er veldig uenige. Det er kun en forpliktende ting for muslimer, og det er Koranen, svarer Chaudhry.
– Hvorfor styres ingen land etter islam?
– Noen vil mene at islam ikke er realiserbar, andre vil si at muslimene ikke har tatt islam på alvor.

Vet de lyver
Akhtar Chaudhry mener disse forklaringene er det beste forsvar mot dem som terroriserer den norske offentlighet ved å hevde at sharia kommer til å bli innført i Norge.
– Disse menneskene lyver, og de vet det selv. Den sosialdemokratiske modellen med likhet, trygghet og deltakelse ligger tett opp til islam, sier Chaudhry, som skryter av de europeiske rettssystemene.
– Europeerne har utvilsomt vært flinkere enn andre på rettstenkning. Å bygge rettsinstanser innbærere at den styrende eliten mister makt, noe som har vist seg å være en smertefull prosess i mange land.

Mannlig perspektiv
For å lette på det mannlige perspektivet som hviler over islam, mener Akhtar Chaudhry at imamene må begynne å ordlegge seg på en ny måte.
– Hver gang en imam preker og han kommer til et ”soj”, så oversetter han det med ”din kone”, i stedet for å si ”ektefelle”, som ville vist at Koranen snakket til begge parter, og ikke bare til mannen som den som skal forsørge kvinnen og være den sterke parten i forholdet.
Dette er imidlertid politikeren overbevist om at kommer til å endre seg under fremveksten av euroislam, en europeisk form for islam som han allerede ser er under utvikling.

Euroislam kommer
– Den åpne samtalen mellom muslimer i europeiske land vitner om en annen samtalekultur i Europa enn i Asia. Europeiske muslimer drar nytte av ytringsfriheten og er mer frittenkende. Debatten rundt ansiktsdekkende slør ville vært mye vanskeligere i Pakistan enn den er i Europa, sier fraksjonslederen for SV i Oslo bystyre og vararepresentanten til Stortinget.

Akhtar Chaudhry advarer imidlertid storsamfunnet mot å komme med pekefingeren og bedrive stigmatisering under utviklingen av euroislam.
– Da vil muslimene trekke seg inn i seg selv, noe samfunnet ikke har råd til. Storsamfunnet må i stedet sørge for å gi muslimene drahjelp, sier han.

Enig i sosialdemokrati
Leder for Norsk Innvandrerforum, Athar Ali, er enig i at ingen land i verden styres på grunnlag av islam. Han er også enig i at et islamsk samfunn ville være et sosialdemokrati.

– Min fortolkning av islam ligger nær den sosialistiske og sosialdemokratiske modellen. Islam understreker den enkelte borgers ansvar i samfunnet, og at det skal være minst mulig forskjell mellom de styrende og de som blir styrt. Hadde islam blitt værende slik den var under profeten og de fire første kalifene, tror jeg vi hadde kommet nær den skandinaviske velferdsmodellen, sier han.

Straff og sex
– Hva ser du på som de største stridsspørsmålene innen sharialovgivningen?
– Strafferetten er et stridsspørsmål når man kobler det opp mot menneskerettighetene. I Norge kan seksualitet skape konflikt. Verken islam eller sharia tillater sex før ekteskapet, noe som kommer i konflikt med at skoleelever her i landet lærer at de har rett til å ha sex når de er 16 år, svarer Ali.

Noen land har en arvelov som sier at kvinner bare kan arve halvparten så mye som menn. Athar Ali mener loven har en samfunnsmessig forklaring, og ikke har å gjøre med at kvinner er mindreverdige.

– Når en kvinne gifter seg flytter hun til mannens familie og nyter godt av arven fra hans foreldre når de dør. I tillegg må brødrene hennes betale medgift, sier den tidligere vararepresentanten for RV på Stortinget.

Loven om at en kvinnes vitneforklaring bare skal telle halvparten så mye som en manns vitneforklaring kjenner han ikke til, men han antar det er en lov som opptrer i stater med sharia, som han ikke mener har noe med islam å gjøre.

Voldtatte kvinner
I Pakistan har et lovforslag om at kvinner ikke lenger skal behøve å måtte ha fire vitner på at en voldtekt har funnet sted, skapt strid. Tidligere risikerte voldtatte kvinner å bli tiltalt for utroskap, dersom hun anmeldte en voldtekt uten å ha fire vitner. Lovendringen som konservative krefter i religiøse partier mener er i strid med islam, åpner også for at domstolene først skal avgjøre om det er sannsynlig at en kvinne har vært utro, før en politietterforskning igangsettes.

– Muslimske land i den tredje verden har mye å gå på når det gjelder å utvikle demokratiske systemer. Det er et problem at dette ofte blir koblet opp mot islam, sier Athar Ali, som mener dette rammer mange norske muslimer.

– I Norge blir ikke islam sett på som en norsk minoritetsreligion, men som en tredje verdensreligion, selv om det er religionen til mennesker som er født og oppvokst her i landet. En viktig årsak til at det oppstår konflikt mellom islam og det norske samfunnet er det negative fokuset på islam i media og blant enkeltpersoner og organisasjoner, fortsetter lederen for Norsk Innvandrerforum.

Mer debatt
Både Akhtar Chaudhry og Athar Ali mener det er behov for større debatt rundt vanskelige spørsmål i muslimske miljøer.
– Det er et svik å ikke ta opp vanskelige saker, sier Chaudhry. Han mener det er på høy tid å forlate tankegangen om at sharia er noe rettslærde og imamer skal beskjeftige seg med, uten innblanding fra politikere og vanlige folk.
– Likestilling, ekteskap og utfordringene barna møter i samfunnet er det absolutt behov for å diskuteres mer, men initiativet må komme innenfra, sier Ali, som tror en del muslimer er redde for å såre andre muslimer. Dessuten gjør angrep utenfra at de går i forsvarsposisjon.
– Mange innvandrere med muslimsk bakgrunn føler seg angrepet i det norske samfunnet. Det setter dem i en forsvarsposisjon og gjør debatten vanskeligere, påpeker Ali.

– Står langt fra hverandre

Shakil Rehman er ikke enig i at islam i bunn og grunn er sosialdemokratisk.

– Islam og sosialdemokratiet står langt fra hverandre. Islam har en
ovenfra og ned-holdning, der folk med en annen tro blir sett på som
villedet. I et sosialdemokrati er individuell frihet og likhet sentralt. Dette praktiseres ikke innen islam, der alle har sine roller og plikter som
begrenser individuell frihet, sier Rehman.

Problematisk
– Hva mener du er problematisk i sharialovgivningen?
– Det meste er problematisk i sharialovgivningen. Et eksempel så vi
nylig i Pakistan, hvor president Musharraf har fått gjennom en endring av
noen sharialover, som svekket kvinnenes rettssikkerhet. De religiøse
partiene har besluttet å trekke seg fra nasjonalforsamlingen som et
mottrekk, til tross for at den nye loven gjelder noe så enkelt som at kvinner ikke lenger skal måtte ha fire vitner for å anmelde en voldtekt.

Forurenset
– Er muslimske ledere i Norge flinke til å diskutere problematiske ting innen islam?
– De fleste muslimske ledere er ikke flinke til å diskutere kritikk mot
islam, fordi de er lært opp til at islam er suveren. Evnen til rasjonell tankegang er så forurenset at de verken ser klart, eller er villige til å høre på andre personer, svarer Rehman, som mener det er viktig at ungdom får alternativ informasjon.
– Ungdom trenger alternativ informasjon som kan balansere all feilinformasjonen de får fra religiøse sentre. Dersom de religiøse lederne får sette dagsorden øker avstanden mellom nordmenn og innvandrerungdom. De religiøse lederne definerer nordmenn ut fra sin egen religion, og det skygger for all humanisme som finnes i Norge.

Likhet
Religionshistoriker Kari Vogt ved Universitetet i Oslo mener likhet for loven og islamsk straffelov, slik den praktiseres i noen muslimske land, er de største stridsspørsmålene for tiden. Men det er ting på gang.
– Mange muslimske stater har sterke kvinnebevegelser som krever likhet for loven, sier Vogt, og trekker frem Iran som et eksempel.
– Representanter for kvinnebevegelsen og reformbevegelsen tolker Koranen og religiøse skrifter på nye måter, fortsetter hun.
Religionshistorikeren sier ytringsfrihet og minoriteters rettigheter også er brennbare tema, det være seg religiøse eller seksuelle minoriteter.
– Vi vet at homofile har blitt henrettet, sier Kari Vogt, som understreker at det er store forskjeller på hvordan islamsk lov praktiseres.

Les mer i utgave 21 av Utrop.