Forverret holdning til innvandring

Sammenliknet med 2005 mener færre at innvandrere og nordmenn bør ha de samme mulighetene på arbeidsmarkedet, samtidig som flere vil stramme inn flyktningpolitikken. På fire av ti spørsmål er holdningen til innvandrere og innvandring blitt noe mindre velvillig i 2006 enn i 2005, viser ferske tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB).

Men sammenliknet med målingen i 2004 er det liten eller ingen vesentlig endring.

– Endringene kan tolkes som en korreksjon i forhold til fjorårets måling, enten ved at fjorårets måling var basert på et litt skjevt utvalg med en viss overrepresentasjon av respondenter med en ”innvandrervennlig” holdning, eller ved at opinionen det siste året reelt har svingt tilbake til 2004-nivå, i følge SSB.

Andelen som sa seg ”helt enige” i at innvandrere i Norge bør ha de samme mulighetene til arbeid som nordmenn, gikk ned fra 69 prosent i 2005 til 62 prosent i 2006. Samtidig økte andelen som var ”nokså enige” i at innvandrere bør likestilles på arbeidsmarkedet fra 21 til 24 prosent. Andelen ”helt eller nokså uenige” økte fra 7 til 10 prosent.

Ønske om restriktiv linje i flyktningpolitikken
Noen flere ønsket en innstramming av flyktningpolitikken. Andelen som mente det burde bli vanskeligere for flyktninger og asylsøkere å få opphold i landet, økte fra 39 prosent i 2005 til 45 prosent i 2006.

Undersøkelsen i 2006 viser også at det er noen færre enn i 2005 som synes at innvandrere flest beriker det kulturelle livet i Norge. Det fjerde området hvor det er påvist en mer skeptisk holdning gjelder innvandrere som hjemmehjelp. Endringene er imidlertid beskjedne, henholdsvis 3 prosentpoeng for det kulturelle livet og 2 prosentpoeng for hjemmehjelp. Alt i alt er 68 prosent av befolkningen enige i at innvandrere beriker det kulturelle livet i Norge, mens 20 prosent er uenige. Det er også vel ni av ti som ikke synes å bry seg om en hjemmehjelp er innvandrer eller ikke.