Fengslene er også et sted hvor man må ta tak i radikalisering og rekruttering til ekstreme miljøer, er tonen fra Justisdepartementet (Foto: Illustrasjon).
Foto: Scanstockphoto.com

Vil motarbeide "fengselsradikalisering"

Regjeringen styrker innsatsen mot radikalisering under soning i norske fengsler. Tiltakene skal gjøre kriminalomsorgen bedre i stand til å hindre at ekstremister radikaliserer medfanger.

Utrop nr. 10/2017 (14.03.2017)

Etter initiativ fra justis- og beredskapsministeren, har det i løpet av høsten og vinteren blitt gjennomført et omfattende og systematisk arbeid med utvikling av nye tiltak i handlingsplanen mot radikalisering og voldelig ekstremisme. Innsatsen mot radikalisering i fengslene er ett av hovedområdene for nye tiltak.

Blant annet har man lagt mye jobb i at unge innsatte skal hindres i å bli radikalisert og rekruttert til voldelige og ekstreme miljøer.

I tillegg til innsatsen i fengslene, skal samarbeidet mellom kriminalomsorgen, kommunene, det ordinære politiet og PST styrkes og formaliseres for å sikre en god håndtering etter løslatelse av individer det er knyttet en bekymring til.

Foto: Arkiv.

– Vi vet at radikaliserte personer er fengslet i Norge, og at det er en fare for at disse kan radikalisere andre innsatte For å motvirke dette har kriminalomsorgen utviklet flere kompetansehevende tiltak slik at de ansatte lettere kan indentifisere og håndtere denne type problemstillinger i fengslene, sier justisminister Per Willy Amundsen (bildet) til regjeringen.no.