Konferanse om ungdom og oppvekst i det flerkulturelle Norge

0Shares

Formålet med konferansen er å formidle og diskutere ny forskning på området med beslutningstakere, sentral og lokal forvaltning, forskere og studenter, samt organisasjoner og andre interesserte på ungdoms- og innvandringsfeltet.

Fokuset på barn og unge med innvandrerbakgrunn er stort, og kunnskapsbehovet likeså. Ofte er det problemene som er på dagsorden i offentligheten, det kan være problematferd, manglende skolemestring, arbeidsløshet, kjønnsdiskriminering, etc. Konferansen vil ta tak i dette, men vel så viktig er det å se minoritetsungdom i lys av generell ungdomsproblematikk og andre trekk ved det å vokse opp i en velferdsstat rundt årtusenskiftet.

Konferansen vil ha fire hovedtemaer:

Familie- og generasjonsrelasjoner

Skole, arbeid og framtid

Identitet, miljø og deltakelse

Konflikt og problematferd

Vel 15 forskere fra NOVA og andre forskningsmiljøer vil holde foredrag. Konferansen holdes torsdag 29. og fredag 30. april 2004, på First Ambassadeur Hotell i Drammen.

Et av hovedtemaene på konferansen blir å se nærmere på i hvilken grad, og i så fall på hvilken måte, ungdomstid og oppvekstvilkår for ungdom med utenlandsfødte foreldre er forskjellig fra resten av ungdomsbefolkningen. Det vies plass til spørsmål om forholdet mellom generasjoner, marginalisering og kriminalitet, utdanning og arbeid, kjønnsrelasjoner, deltakelse og demokrati.

Det er et stort behov for forskningsbasert kunnskap for å kunne besvare og diskutere slike spørsmål, og vi håper at denne konferansen kan være et bidrag. Innlederne på konferansen kommer fra en rekke fagmiljøer og presenterer i hovedsak pågående eller nylig avsluttede forskningsprosjekter.Til konferansen bidrar KRD med en fersk publikasjon fra SSB med aktuell statistikk om barn og unge med innvandrerbakgrunn.

Konferansen retter seg mot praktikere, myndigheter, innvandrerorganisasjoner, forskere, studenter og andre med interesse for ungdom og oppvekst, innvandring, multikulturalisme og forholdet mellom minoritet og majoritet.

For NOVAs del markerer denne konferansen avslutningen på en femårig kompetanseoppbygging innenfor migrasjons- og minoritetsforskningen. For Norges forskningsråd er konferansen en viktig møteplass og et sentralt element i arbeidet med å følge opp forskningsfeltet.

Vel møtt til to dager med over 20 innlegg, ny kunnskap, gode spørsmål og friske diskusjoner.

Kontaktpersoner for konferansen er:

Tor Lunde Larsen, Norges forskningsråd, tlf: 22 03 73 44, e-post: [email protected]

Øivind Fuglerud, NOVA, tlf. 22 54 12 00, e-post: [email protected]

Halvard Dyb, NOVA, tlf. 22 54 12 10, e-post: [email protected]