– Langt mellom retorikk og handling

0Shares

Venstre og Høyre foreslo 1 mill til Utrop. KrF foreslo økning på ytterligere 0,2 mill. Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet økte posten med 0,8 mill for Utrop.

Komiteens vedtak lyder slik:
Bevilgningen til enkeltpublikasjoner er foreslått økt med 0,8 mill. kroner, i tillegg går Magazinet ut av ordningen i 2007. Dette betyr at bevilgningen til enkeltpublikasjoner samlet øker med 1,8 mill. kroner. Flertallet mener derfor at det beste vil være at en søknad om tilskudd fra Utrop behandles av Kulturrådet.”

Kulturrådet som deler ut midlene, har gitt mesteparten av økningen til andre medier enn Utrop.

Kulturrådet sier til Dagsavisen at det er meningsløst å sammenlikne.

– Utrop har fått en betydelig økning i tilskuddet, fra 200.000 til 370.000 kroner, påpeker Kulturrådets direktør Ole Jacob Bull.

Redaktøren i Utrop Alfredo Biamont er sjokkert over Kulturrådets vedtak som ikke er i tråd med de politiske føringene.

– Her er det noe som ikke stemmer. Et annet blad som kommer ut 6 ganger i året og som har færre abonnenter har fått 650 000 kr mens Utrop som kommer ut 20 ganger i året får nesten halvparten så mye i tilskudd. Vi lurer på hvilke objektive kriterier som ligger bak fordelingen, undrer Biamont.

Utrop var opplagsvinner i 2006 blant 152 aviser i Norge. Les mer

Her er saken i Dagsavisen:
Utrop frykter for framtiden
– Meningsløst å sammenligne

Her er diskusjonen i Stortingets kulturkomite om Utrop: (http://www.stortinget.no/innb/2006/200607-002-006.html)

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet, har merket seg at ordningen med tilskudd til minoritetsspråklige publikasjoner foreslås endret, slik at den flerkulturelle publikasjonen Utrop vil kvalifisere for tilskudd. Utrop kan imidlertid fortsatt søke tilskudd under ordningen med tilskudd til enkeltpublikasjoner, som nå foreslås overført til Kulturrådet. Bevilgningen til enkeltpublikasjoner er foreslått økt med 0,8 mill. kroner, i tillegg går Magazinet ut av ordningen i 2007. Dette betyr at bevilgningen til enkeltpublikasjoner samlet øker med 1,8 mill. kroner. Flertallet mener derfor at det beste vil være at en søknad om tilskudd fra Utrop behandles av Kulturrådet.

Flertallet vil også understreke viktigheten av at publikasjoner som representerer de nasjonale minoritetene, får bedre vilkår gjennom ordningen.

Komiteens medlemmer fra Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre mener avisen Utrop er et viktig tilskudd til den norsk avisfloraen. Avisen springer ut fra innvandrermiljøene i Oslo og representerer en annerledes stemme i den norske debatten. Disse medlemmer mener det er viktig å støtte opp om dette initiativet og gi rom for utvikling av prosjektet.

Disse medlemmer mener Utrop ikke skal være å vurdere som en minoritetsspråklig publikasjon, men heller vurderes på linje med de øvrige norskspråklige avisene som foreslås vurdert under en ny ordning forvaltet av Norsk kulturråd.

Komiteens medlemmer fra Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre viser til merknaden under kap. 320 post 74, og vil understreke betydningen av flerkulturelle publikasjoner i Norge. Utrop har stor kulturell og samfunnsmessig betydning, og er med på å bidra til bredde og mangfold i Medie-Norge. Disse medlemmer vil understreke at denne type publikasjoner må sikres større forutsigbarhet.

Komiteens medlemmer fra Høyre og Venstre foreslår å styrke bevilgningen til Utrop med 1 mill. kroner.

Komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti viser til Kristelig Folkepartis alternative budsjett der bevilgningen til den flerkulturelle avisa «Utrop » er styrket med 0,2 mill. kroner.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti merker seg at tilskudd til ymse publikasjoner fortsatt ikke har objektive kriterier for fordeling. Det kan synes som om tilskuddenes størrelse helt og holdent er satt ut fra skjønnsmessige vurderinger i henhold til kapittelets mål. Disse medlemmer merker seg samtidig at kapittelets mål ikke er spesielt veldefinert. Regjeringens ser det som « lite heldig at disse tilskuddene tildeles av sentrale politiske myndigheter ». Selv om Regjeringen her kritiserer Stortinget, er disse medlemmer enige. Men konklusjonen som er å flytte ordningen til Norsk kulturråd er ikke bedre enn at politikere tildeler pengene.

Disse medlemmer mener at tilskudd i størst mulig grad skal være innrettet på en slik måte at overordnede mål blir oppnådd. Derfor er det i de aller fleste tilfeller best å definere objektive tildelingskriterier.

Disse medlemmer anerkjenner at objektive kriterier for tildeling bør støtte opp om hensynet til at leserne skal få et størst mulig tilbud. Av de objektive kriterier man kan tenke seg, er opplagets størrelse og utgivelsesfrekvens de kriterier som best støtter dette målet, samtidig som de er enkelt målbare. Andre kriterier, slik som mengden redaksjonelt materiale, geografisk spredning av publikasjonen etc. synes ikke hensiktsmessige. Det bør være en forutsetning at det meste av det redaksjonelle stoffet publiseres på norsk.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

« Stortinget ber Regjeringen fremme forslag om fordeling av støtten innenfor kap. 335 post 76 Ymse publikasjoner på basis av objektive kriterier. »

Komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti mener at tilskudd til de meningsbærende ukeavisene under kap. 335 post 76, bør overføres til Medietilsynet som forvalter det ordinære produksjonstilskuddet.