Generelle vilkår

1Shares

1. Området
Disse vilkår gjelder for alt redaksjonelt stoff – tekst, bilder, illustrasjoner, video og grafikk – som leveres Utrop for publisering og kringkasting, enten det skjer etter avtale eller uten nærmere avtale. Vilkårene gjelder uavhengig av om det betales honorar eller ikke.

2. Utrops rettigheter
Utrop overtar retten til å utgi stoffet i alle Utrops publikasjoner. Dette innebærer at stoffet både kan utgis i papirutgave, spesialmagasiner og lignende publikasjoner, og legges ut på Utrops nettutgaver (Utrop.no og/eller Utroptv.no), andre elektroniske distribusjonskanaler eller lignende. Utrops gis også rett til å arkivere og utgi/ kringkaste stoffet i elektronisk form fra Utrops elektroniske redaksjonsarkiv eller fra andre databaser som Utrop har avtale med. Utrop har rett til å lage de eksemplarer (elektroniske og trykte) som er nødvendige for å nyttiggjøre seg rettighetene.

3. Endringer i materiale
Utrop gis rett til å foreta endringer i det mottatte materiale. Opphavsmannens ideelle rettigheter etter Lov om Opphavsrett (Åndsverkloven) § 3 skal imidlertid ivaretas.

4. Ansvar
Utrop forutsetter at innsender har alle nødvendige rettigheter til materialet. Dersom det er nødvendig å klarere rettigheter til materialet, må innsender gjøre Utrop uttrykkelig oppmerksom på dette. Dersom det ikke er gjort, vil innsender være økonomisk ansvarlig for et hvert økonomisk tap Utrop lider som følge av manglende rettigheter.

5. Honorering
En eventuell honorering må avtales spesielt i det enkelte tilfelle. Debattinnlegg honoreres normalt ikke. Dersom det betales honorar, er dette å anse som fullt og endelig oppgjør for alle Utrops rettigheter etter disse vilkår.

6. Avvik fra vilkårene
Dersom innsender / leverandør ønsker å reservere seg mot disse vilkår, må det gjøres skriftlig i hvert enkelt tilfelle.