Hva er forliksrådet og hvilke saker behandles der?

Author Recent Posts Spør oss Latest posts by Spør oss (see all) Prikk på rullebladet – hva er det? - 25.08.2006 Barnets rett til å bli hørt - 31.07.2006 Hva er konfliktrådet? - 28.06.2006 Det å reise sak for domstolene er dyrt og tidskrevende. På denne bakgrunn har man opprettet forliksrådet som meklingsinstans for partene. […]

Det å reise sak for domstolene er dyrt og tidskrevende. På denne bakgrunn har man opprettet forliksrådet som meklingsinstans for partene. I det følgende skal jeg gi en oversikt over reglene for behandling av saker for forliksrådet.

Hva er forliksrådet?
Forliksrådet er den laveste instans i det norske domstolssystemet. Formålet er som navnet tilsier en meklingsinstans hvor partene med hjelp av tre lekfolk (ikke jurister) skal komme frem til en avtale. Dersom partene ikke kommer til enighet kan forliksrådet likevel avsi dom. Denne dommen vil være like bindende som avsagt av de ordinære domstoler.

Hvilke saker behandles?
De fleste typer sivile saker, dvs. saker som ikke er straffesaker, kan behandles i forliksrådet. Det kan f.eks. være pengekrav, krav om å få utlevert bestemte gjenstander, tvister i forretningsforhold o.l.. Det er imidlertid flere typer saker hvor forliksrådsbehandling ikke er nødvendig. Noen av de viktigste type saker er:
– saker om ekteskap, skifte og barnefordeling
– saker mot stat eller kommune
– saker om avskjed og usaklig oppsigelse i arbeidsforhold
– saker om utkastelse i husleieforhold
– når begge parter er representert av en advokat

Hvordan inngi forliks-
klage? En forliksklage skal sendes til forliksrådet i den kommunen som innklagende bor eller har forretnings-
adresse. Forliksklagen bør inngis skriftlig, men kan også fremsettes muntlig ved personlig fremmøte. Det er ikke nødvendig å bruke en advokat for skriving av forliksklagen, men det kan være lurt å konferere med en advokat for å få en vurdering av hvor god sak man har og hvordan saken best bør legges opp. Det kan nevnes at man kan få kjøpt ferdigtrykt skjema for forliksklager hos de fleste bokhandler.

Hva skal forliksklagen inneholde? I forliksklagen må det kort angis hva saken gjelder, hva som kreves og grunnlaget for dette. I tillegg skal man opplyse om innklagedes navn og adresse. Dersom man har et pengekrav må man angi kravets størrelse og hvilke renter som eventuelt kreves. Det kan videre anbefales at det nevnes at man krever uteblivelsesdom slik at forliksrådet kan avsi dom dersom innklagende ikke inngir tilsvar eller møter i forliksrådet. Forliksklagen sendes i tre eksemplarer som alle må være undertegnet. Fra 2006 er det imidlertid ikke lenger krav om forskuddsbetaling av behandlingsgebyret på kr. 860,-.

Forliksmekling og domstolsforhandling
Den som blir innkalt til forliksrådet må som hovedregel møte personlig. Når partene møter i forliksrådet vil saken først bli forsøkt meklet. Kommer partene til enighet setter forliksrådet opp en avtale (rettsforlik). Dersom avtale ikke kommer i stand, kan forliksrådet avsi dom hvis en av partene krever det. Finner forliksrådet saken for vanskelig kan partene henvises til Tingretten. Når det blir avsagt dom kan begge parter anke saken inn for Tingretten innen én måned. Lykke til med meklingen!