Skal lære å ansette flerkulturelt

0Shares
Avatar
Latest posts by Victoria Uwonkunda (see all)

– Når arbeidsledigheten blant innvandrerbefolkningen er mer enn tre ganger så høy som for befolkningen for øvrig, må vi gjøre mer for å få innvandrere i arbeid, skriver Fornyings- og administrasjons minister, Heidi Grande Røys (SV) i en pressemelding.

Går foran med et godt eksempel
– Hva er deres ansettelsespolitikk?
– Vårt mål er å ansette de best kvalifiserte folkene. Vi skal ha et mangfold som gjenspeiler befolkningen, og det skulle bare mangle, sier IMDis direktør, Osmund Kaldheim.
IMDi, et direktorat der nesten en fjerdel av de ansatte har en annen bakgrunn enn etnisk norsk, håper å øke ytterligere antallet ansatte med minoritetsbakgrunn, men vedgår at det kan bli vanskelig fordi konkurranse om kvalifiserte søkere er blitt hardere.
Han meddeler at Fornyings- og administrasjonsdepartementet kontinuerlig har vært i kontakt med direktoratet i forkant av lanseringen av prosjektet for å høre om deres erfaringer og kunnskapen de har med ansettelsen av folk med minoritetsbakgrunn.

Multikulturelle og tospråklige ønsket
– Utenfra kan det se ut som man nå prøver å bøte på tidligere synder når det gjelder ansettelse av folk med minoritetsbakgrunn. Hva er deres respons på det?
– Det er jo tallene som gjør at prosjektet har kommet på bane og det er et faktum at vi trenger all arbeidskraft vi kan få tak i, sier statssekretær i Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD), Wenche Lyngholm (SV).
– Alle som blir ansatt skal være kvalifisert og få bruke sine ressurser. Det å ha multikulturelle og tospråklige ansatte er ønskelig i staten. Dessuten vil vi sende et viktig signal til ungdommer med minoritetsbakgrunn om at høyere utdanning lønner seg, fortsetter Lyngholm.
– Etter den toårsperioden, hva skjer så etterpå?
– Vi skal evaluere dette forsøket slik at vi finner ut hvordan dette videre kan bidra til at flere statlige etater tenker på mangfold i sin ansettelse.
IMDi støtter tiltaket og initiativet som er lagt fram.
– Forutsetning for at et slikt prosjekt skal kunne lykkes er at begeistringen er til stede, sier Kaldheim.
– Det koster jo ingenting å innkalle folk til intervjuer. Det handler om hvilke mål og hvilken vilje arbeidsgiver har for å lykkes, avslutter han.

Fakta
De 12 statlige virksomheter som deltar i prosjektet er følgende:

Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Utlendingsdirektoratet
Arbeidstilsynet
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Statsbygg
Forsvarsbygg
Husbanken
Departementenes Servicesenter (DSS)
Oljedirektoratet
Nasjonalt folkehelseinstitutt,
Politidirektoratet
Sosial- og helsedirektoratet.