Nicaragua – norsk bistand

Helt generelt kan fattigdom sies å være mangel på muligheter til å realisere det vi som mennesker oppfatter som et verdig liv ut fra våre egne vurderinger og ståsted.

Nicaragua er et land preget av at store deler av befolkningen lever under ekstreme levevilkår. Mangel på valgmuligheter er et sentralt kjennetegn ved fattigdom i dette landet som i mange andre utviklingsland.

Siden 1979 da Sandinistrevolusjon, ledet av Frente Sandinista de Liberacion Nacional, førte til diktaturets fall, har landet sunket ned i en ekstrem og kaotisk økonomisk situasjon.

I frykt for at sandinistenes sosialistisk orienterte politikk, skulle utbres i regionen organiserte USA Contras for å bekjempe sandinistene i 1980. Norsk bilateral virksomhet startet i 1987 og bakgrunnen var ønsket om å støtte sandinistrevolusjonens mål og sosial utvikling. Støtten markerte en norsk motstand mot USA´s politikk i regionen.

En stadig økende forskjell mellom fattige og rike førte til misnøye mot Sandinistenes politikk i befolkningen, og de konservative overtok makten i 1990.

Nicaragua har noen dramatiske år bak seg og selv om nordmenn flest forbinder landet med politiske uroligheter og mange ødeleggende jordskjelv, er landet i ferd med å bygge opp et stabilt demokrati med støtte fra verdenssamfunnet. Bekjempelse av korrupsjon står som høyeste prioritering på regjerings dagsorden. Nicaragua har også fått status som HIPC-land, det vil si at landet vil kunne innvilges gjeldslette.

Norsk Helsefond
I 1989 fikk Latin-Amerika Helsefond den første kontakten med Nicaragua. Det kom henvendelse fra det Onkologiske senter i Managua om hjelp til å bygge opp Kreftsenteret. LAHF sendte diverse sykehusutstyrt, blant annet en strålemaskin for behandling av kreft.

– Derfra startet ideen om å utvikle diverse prosjekter, blant annet ”Infrastruktur innen primærhelsetjeneste”. Dette prosjektet omfattet bygging av 5 600 latriner og nesten 70 brønner og vannledninger i Nord-Nicaragua. Familiene fikk opplæring i bygging, med hjelp av folk fra kommunens vannverk, forteller daglig leder og representant i Nicaragua, Dag Christian Ellingsen.

Latin-Amerika Helsefond er en organisasjon som er basert hovedsaklig på frivillig innsatts. I Norge har LAHF en person ansatt i full stilling, daglig leder Hector Carvallo, som er opprinnelig fra Chile.

LAHF har forskjellige prosjekter i Guatemala, Cuba og Nicaragua. I hvert land sitter en representant som passer på og rapporterer om utviklingen av deres prosjekt. Med stor støtte fra NORAD, som bidrar med 90 % av midlene har LAHF mer enn 10 års vellykket arbeid i Nicaragua. Resten, det vil si 10 % av midlene, dekkes av egen innsats, og via innsamlende midler.

I Nicaragua samarbeider LAHF med Movimiento Comunal Nicaraguense. MCN er en landsomfattende grasrotbevegelse som driver frivillig arbeid og prosjekter i lokalsamfunnet.

– Samarbeidet foregår i fire kommuner; Condega, Pueblo Nuevo, La trinidad i fylket Esteli og i Telpaneca i Fylket Madriz. Dette er et 3-års prosjekt som omfatter tre viktige deler, forteller Ellingsen.

Først og fremst er målet å styrke MCN både organisatorisk og økonomisk. Dernest utvikling av forskjellige kurs og opplæring, blant annet utdanning av helsebrigadister, som reiser rundt til lokalbefolkningen og gir opplæring i forebyggende helse.

Og sist, men ikke minst, integrering av kvinner i nesten alle programmene, ved å inkludere dem i de forskjellige kurs og opplæringsopplegg, bidrar LAHF med oppbygging av likkestilling.
I hver kommune er det valgt ut 35 landsbykvinner som deltar i et kjøkkenhageprosjekt. Størsteparten er enslige mødre med lavt utdanningsnivå. Som et bidrag til å øke sin jorbruksproduksjon har de tett oppfølging av fagfolk, som for eksempel agronomer.

Andre viktig deler av prosjektet er bygging av hønseri (granja), hvor lokalbefolkningen kan drive sin egen virksomhet. Dette er en del av kjøkkenhageprosjektet (Proyecto Patio).

– Vårt mål er også å styrke Movimiento Comunal Nicaraguense. Ved å drive sin egen virksomhet i form av et grafisk firma (distribuidora), kan MCN være i stand til å forsette sitt arbeid etter at vi har trukket oss ut, avslutter Ellingsen.