KRL-faget: Hvor skal veien gå?

Utrops debatt på Norsk Folkehjelps AOF-lokaler var preget av hardt skyts mot det omstridte KRL-faget. Tilstede var Lars Gule, generalsekretær i Human Etisk Forbund, samt
Karima Solberg, representant for Islamsk Råd Norge og Bjørg Tørresdal, stortingspolitiker (KrF). Sistnevnte var tilstede for å forsvare faget.
KrF-parlamentarikeren innledet med å argumentere for forandringene som er foreslått av Utdanningsdepartementet som da ikke lenger bryter med FNs anbefalinger. Hun mente intensjonene med KRL har vært å skape et fellesfag som inspirerer til interkulturell og interreligiøs dialog. – KRL er ikke til for å indoktrinere, men snarere tvert imot presentere den kristne kulturarven vår til andre kulturer, sa hun.
Tørresdal synes at man ut fra skolens kristne målparagraf så er det viktig å beholde faget, rent tradisjonelt sett. Ordningen skal være mer enn god nok ettersom faget ikke er forkynnende.
Generalsekretær Gule, som holdt en ganske klar og entydig tone under debatten, var ikke imponert av Tørresdals argumenter og KrFs linje, spesielt når det gjaldt den delen om forkynnelse:
– KRL blir ikke noe fellesfag som tar alle livssyn på alvor. Til det er faget for preget av kristendomsopplæring, og er ikke kvantitativt likeverdig. Her gjør man ikke forskjell på opplæring i eller om tro.
Gule kom og med sterk kritikk på et av punktene FN-rapporten viet stor oppmerksomhet til, nemlig fritaksordningen. Her mente Gule at selve fagstrukturen gjør det nesten umulig å ha en reell fritaksordning for foreldre som vil ha frihet fra religiøs påvirkning og fra enkeltlærere som trer religion over hodet på folk.
Islamsk Råd og Karima Solberg kom også med hard kritikk. Først og fremst var hun skeptisk til Tørresdals vurdering av KRL som et inkluderende fag.
– Kristne barn får opptil 11 mer ganger stoff om sin religion enn hva muslimske barn vil få i løpet av et undervisningsår. Hvordan vil du kalle dette er et fellesfag? Jeg synes det er veldig selvmotsigende å hevde at faget er “ikke-forkynnende“ når den er såpass preget av kristen tradisjon.
Hun mente også faget ikke tok hensyn til andre religioner og etniske grupper, og at dette
var en stor kamel å svelge.
Lærermedbestemmelsen, altså at lærerne har foreløpig hatt stor individuell innflytelse med tanke på utformingen av fagplanet, ser Solberg og IR på som en stor svakhet i KRL.
– Læreren får mye å si og for mye makt. Vi trenger et ordentlig system for kvalitetssikring.
Her viste også Gule til enkelteksempler hvor enkeltlærere rett ut har trakassert eller diskriminert humanetiske elever eller elever av andre religioner fordi de ikke vil være med:
– Slikt skal vi ikke ha i dagens skole, og jeg blir rett og slett oppgitt når jeg får høre slikt.
Tørresdal tok også avstand fra slike tilfeller av stillingsmisbruk, og ifølge henne vil de kommende nyendringene sørge for bedre kvalitetssikring for at blant annet slike episoder ikke skal kunne gjenta seg.
Verdinøytralitet og tradisjonsforankring i skolen var to av de heteste temapotetene mellom Gule og hans KrF-motpart. Tørresdals sin argument om at opplæring i et samfunn er ikke verdinøytralt fikk Gule debattmessig til å tenne på alle plugger. Han mente KrF-representanten forvekslet bevisst mellom begrepene verdinøytral og livsynsnøytral.
– Her følger du ditt partis linje helt og holdent. Vi i HEF er ikke imot at man lærer om verdier og om ulike livssyn, men vi er imot forkynning av ulike livssyn. Særlig på barne-skolenivå, hvor det kan lett virke som indoktrinering.
Gule avviste også Tørresdals tradisjonsbaserte argumentasjon sterkt.
– Hvorfor skal vi vedkjennes tradisjon? Kvinneundertrykkelse var også tradisjon en gang her i landet. Jeg mener alle typer tradisjoner som bryter med menneskerettighetene og FNs konvensjoner, slik som livsynsindoktrinering, bør revurderes.
Utrop spurte Gule om hvorvidt en eventuell rødgrønn regjering etter valget ville gjøre endringer på faget. Svaret hans var gjennomgående negativt.
– KRL er et assimilasjonsprosjekt hvor flertallets ”normale” syn presses gjennom. Faget kommer ikke til endres, selv om stortingsflertallet skulle bli et annet. AP vil ikke la seg påvirke av SVs standpunkt. Historisk sett må vi huske at faget er unnfanget av tidligere kulturminister Gudmund Hernes, en mann som har alltid tilhørt Aps verdikristne krets.
FrP følger en nasjonalistisk framfor liberalistisk linje på dette spørsmålet, og er en av
de største forkjemperne for faget. Her vil de stille seg på samme linje som Høyre og KrF og ha innvendninger mot samtlige forslag om radikal endring eller omgjøring til livssynsnøytralt fag.