I 2020 avviste Den europeiske menneskerettsdomstolen 92 av 96 saker fra Norge. Av de fire sakene som var oppe i domstolen, var det minst et brudd på menneskerettighetene.
Foto: Pixaby
Norge har krenket retten til familieliv i tre barnevernssaker, konkluderte Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) torsdag.
39Shares

Den ene saken gjaldt en beslutning om tvangsadopsjon, mens de to andre omhandlet graden av samvær etter akutte omsorgsovertakelser, skriver Rett24.

I sakene om omsorgsovertakelser har EMD konkludert med at menneskerettighetene ble delvis krenket. Selve omsorgsovertakelsen krenket ikke retten til familieliv, men det gjorde omfanget av samvær.

– Dette er i tråd med hvordan vi oppfatter EMDs tilnærming i disse sakene. Det første inngrepet – å plassere barnet – blir ikke gjenstand for kritikk. Men ytterligere tiltak i form av begrenset samvær blir ansett for å være problematisk og dermed brudd på konvensjonen, sier advokat Marius Emberland hos Regjeringsadvokaten til Aftenposten.

Samme dag ble Norge frifunnet i to andre barnevernssaker. Sakene fikk forenklet behandling siden EMD mente at retten til privatliv åpenbart ikke hadde blitt krenket.

EMD har felt Norge i flere barnevernssaker de siste årene.

FAKTA

Hva er EMD?

 • EMD står for Den europeiske menneskerettsdomstolen
 • EMD er Europas viktigste menneskerettsorgan
 • Europeiske borgere kan prøve sin sak hvis de mener at en medlemsstat har krenket deres rettigheter etter Den europeiske menneskerettskonvensjonen
 • Ligger i Strasbourg
 • Er en del av Europarådet

EMD er viktig fordi

 • Avgjørelsene deres er bindende for medlemslandene
 • De tolker menneskerettskonvensjonen
 • EMD arbeider etter to prinsipper; 1) at samfunnet forandrer seg og at derfor innholdet i rettighetene kan utvikle seg over tid. 2) EMD skal ikke kontrollere myndighetens vurderinger.

Hvem kan klage? Hvordan klager du?

Når kan du klage? 

 • Før du kan klage til EMD, må du ha klaget alle steder du kan i landet du bor i (i domstoler osv)
 • Når du har fått endelig avgjørelse i norske domstoler, må du klage innen seks måneder
 • EMD vil se på saken din om du klager på at en av menneskerettighetene dine er krenket, ikke noe annet
 • Det er best å få hjelp av en advokat når du skal klage
 • Se video på engelsk om når du kan klage her; https://youtu.be/mcbDDhs5ZVA
 • Se video på engelsk om hvordan du klager her; https://youtu.be/mA_iGhvxYFM

ORDLISTE

å felle: avsi, kunngjøre, si

å krenke: bryte, ikke respektere

å konkludere: dra en slutning

tvang: det å tvinge, bestemme over, gjennomføre med makt

adoptere: ta til seg som sitt eget barn

samvær: det å være sammen

akutt: hard og kortvarig, brå

omsorg: det å sørge for

overtakelse: det å overta

omfang: utstrekning, rekkevidde

i tråd med: samsvar med

inngrep: det å gripe inn, innblanding, regulering

brudd på: krenking av bestemmelse

frifinne: dømme uskyldig