Spørsmål og svar om nye bortvisningsregler

Regjeringen har stengt grensen for utlendinger uten oppholdstillatelse i Norge. De vil bli bortvist fra grensen med hjemmel i smittevernloven.
Som en følge av koronasituasjonen har regjeringen har vedtatt nye regler for grensekontroll, innreise og bortvisning. Her er svarer departementet på en del spørsmål rundt reglene.
1Shares

Hvilke utenlandske borgere er det som nå får rett til å reise inn i Norge?

 • De som får adgang til å reise inn er:
  • utenlandske borgere som har oppholdstillatelse
  • EØS-borgere, og deres familiemedlemmer som er omfattet av retten til fri bevegelighet, som er bosatt eller arbeider i Norge. Dette omfatter også EØS-borgere som er utsendte arbeidstakere som har påbegynt et arbeidsoppdrag.
  • utenlandske borgere som er omfattet av unntak fra karanteneplikten i forskrift fra Helse- og omsorgsdepartementet om karantene. Dette omfatter blant annet utenlandske borgere som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner.
  • utenlandske borgere som i arbeidsforhold reiser mellom bolig og arbeidssted, og i den forbindelse krysser grensene mellom Norge, Sverige og Finland.
  • utenlandske borgere som kun skal oppholde seg i lufthavntransitt før utreise fra Norge.
  • utenlandske borgere som søker beskyttelse (asyl).
 • For øvrig kan det av særlige grunner gis rett til innreise for andre utenlandske borgere. Dette omfatter blant annet noen tilfeller hvor det foreligger særlige velferdshensyn. Hvilke konkrete tilfeller dette kan gjelde, er nærmere definert i departementets rundskriv GI-4/2020.
 • Det understrekes at unntakene fra bortvisningsreglene ikke innebærer unntak fra de til enhver tid gjeldende regler om karantene.

Kan utenlandske borgere som har oppholdstillatelse i Norge reise inn?

 • Ja, utenlandske borgere som har oppholdstillatelse kan reise inn.

Kan EØS-borgere som bare skal på et kort opphold i Norge reise inn?

 • Bare hvis de har opphold eller arbeid. EØS-borgere må ha arbeid eller bosted i Norge for å kunne reise inn.

Kan svenske, finske eller danske borgere reise inn?

 • Nei, de kan bare reise inn dersom de har arbeid eller bosted her. De kan i så fall også være omfattet av karanteneordninger for personer som reiser inn fra utlandet.

Kan EØS-borgere, herunder nordiske borgere som reiste inn før mandag 16. mars kl. 08.00, og som etter de ordinære regler er her lovlig, fortsette å være her så lenge de har lov til det etter utlendingsloven?

 • Ja, den særskilte forskriften om bortvisning av utenlandske borgere av 15. mars 2020, gjelder ikke for utenlandske borgere som reiste inn før 16. mars kl. 08.00.

Kan utenlandske borgere fra utenfor EU som reiste inn før mandag 16. mars kl. 08.00, og som etter de ordinære regler er her lovlig, fortsette å være her så lenge de har lov til det etter utlendingsloven?

 • Ja, den særskilte forskriften om bortvisning av utenlandske borgere av 15. mars 2020, gjelder ikke for utenlandske borgere som reiste inn før 16. mars kl. 08.00.

Kan EØS-borgere, herunder nordiske borgere, reise gjennom Norge for å komme seg hjem?

 • Ja, det kan de.