Engangsløsningen for utlendinger med lang oppholdstid

Utlendinger som har fått avslag på asylsøknaden, men som innen 1. oktober 2021 vil ha oppholdt seg i Norge i over 16 år kan få oppholdstillatelse i Norge.
Foto: Flickr/TempusVolat
Regjeringen foreslår å innføre en engangsløsning som åpner for at enkelte utlendinger med avslag på asylsøknaden og som har lang oppholdstid kan få en oppholdstillatelse.
94Shares

Saken er en oppfølging av Granavoldenplattformen om at det skal legges «til rette for en engangsløsning for eldre ureturnerbare asylsøkere som har bodd lengre enn 16 år i Norge. Løsningen rammes inn slik at den ikke skaper presedens, og vil ikke gjelde straffedømte».

Forslaget innebærer at utlendinger som har fått avslag på asylsøknaden, men som innen 1. oktober 2021 vil ha oppholdt seg i Norge i over 16 år etter at asylsøknaden ble innlevert, og som vil ha en samlet alder og oppholdstid på minst 65 år, på nærmere bestemte vilkår skal få oppholdstillatelse i Norge, heter det i følge Justis- og beredskapsdepartementet.

Bestemmelsen er midlertidig, og den vil bli opphevet når de aktuelle sakene er ferdigbehandlet. Personer som får innvilget opphold etter engangsløsningen kan bosettes i en kommune. Dette vil føre til færre personer i asylmottak og flere som blir bosatt.

Departementet sendte forslaget til endringer på høring 24. februar 2020, med høringsfrist 6. april. Departementet vurderer nå høringssvarene som har kommet inn.