IMDi protesterer mot nedleggelse

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) går hardt ut mot forslaget om å la fylkeskommunene overta deres oppgaver. 

– Det vil gjøre det vanskeligere å møte de integreringsutfordringene vi står overfor, heter det i et høringssvar fra direktoratet.

 
Foto : Institutt for helse og samfunn

Et ekspertutvalg ledet av professor Terje P. Hagen foreslo i februar å overføre arbeidsoppgavene til fem statlige etater til fylkeskommunene. Det vil føre til 5.000 flere arbeidsplasser og 23,5 milliarder i ekstra midler til fylkeskommunene, ifølge utvalget. 

Blant etatene som foreslås nedlagt, er Bufetat og IMDi. Forslaget ble sendt ut på høring, med frist onsdag.

Advarer
I sitt høringssvar advarer IMDi om at å legge ned direktoratet øker risikoen for enda større regionale forskjeller i integreringsarbeidet.

– Kommunene har i dag et stort handlingsrom når det gjelder bosetting og kvalifisering av flyktninger. Det har bidratt til store regionale variasjoner, både med hensyn til tilbudet den enkelte flyktning får, og resultater, heter det i svaret.

Integreringsarbeidet vil også bli mer kostbart dersom fylkeskommunene overtar, mener IMDi.

Færre stordriftsfordeler
– Elleve fylkeskommuner vil ikke oppnå de samme stordriftsfordelene som det et direktorat med spisskompetanse på integrering gjør. Dermed innebærer forslaget en mindre kostnadseffektiv oppgaveløsning enn dagens modell, heter det i høringssvaret.

– Det er i kommunene det viktigste integreringsarbeidet skjer, og staten er avhengig av godt samarbeid med kommunene for å nå integreringspolitiske mål. Å innføre et tredje forvaltningsnivå i bosettingen kan føre til lengre ventetid i mottak og mindre effektivt samarbeid, mener IMDi.

(©NTB)