Store inntektsforskjeller blant norskfødte med innvandrerforeldre

Fersk SSB-statistikk viser store inntektsforskjeller blant norskfødte med innvandrerforeldre (Kilde: Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger, Statistisk sentralbyrå).
Foto: Skjermdump/ssb.no
Norskfødte med innvandrerforeldre har gjennomgående lavere inntekter enn jevnaldrende uten innvandrerbakgrunn, viser tall fra SSB.

Statistisk sentralbyrå har sett nærmere på gruppen norskfødte som har innvandrerforeldre og er født mellom 1977 og 1986. De var mellom 30 og 39 år i 2016. Dette er blant aldersgruppene som er mest aktive på arbeidsmarkedet.

I 2016 hadde norskfødte med innvandrerforeldre 11 prosent lavere gjennomsnittlig yrkesinntekt enn jevnaldrende uten innvandrerbakgrunn.

Samtidig mottok norskfødte med innvandrerforeldre mer i ulike typer stønader. De samlede mottatte overføringene til denne gruppen lå 10 prosent over nivået til dem uten innvandrerbakgrunn.

53 prosent har to inntekter
Tallene viser videre at 22 prosent av kvinnene med pakistansk opprinnelse i aldersgruppen 30 til 39 år er helt uten yrkesinntekt, mens dette gjelder 9 prosent i gruppen uten innvandrerforeldre.

I husholdninger med bakgrunn fra Tyrkia, Pakistan og Marokko har bare 53 prosent to inntekter, mot 82 prosent i husholdningene uten innvandrerbakgrunn.

Hos de norskfødte med de høyeste husholdningsinntektene, de med bakgrunn fra land som Vietnam, Sri Lanka og India, er tilsvarende andel 76 prosent.

En av fem kvinner uten inntekt
Inntektene varierer imidlertid mye når en grupperer etter foreldrenes landbakgrunn.

Medianinntekten til norskfødte med indisk bakgrunn var 553.000 kroner i 2016. Dette er 13 prosent høyere enn for dem som ikke hadde innvandrerbakgrunn, og hele 22 prosent over nivået til andre unge med innvandrerforeldre.

Også unge med foreldre fra Sri Lanka, Polen og Vietnam har inntekter som ligger over nivået til dem uten innvandrerbakgrunn.

Blant norskfødte kvinner som har de laveste yrkesinntektene, skiller de med bakgrunn fra Tyrkia seg ut. Disse kvinnene tjente bare 184.000 kroner i 2016. Forklaringen er at det bare er to av tre kvinner i denne gruppen som har betalt arbeid. Dette samme gjelder ifølge SSB også en relativt stor andel kvinner med bakgrunn fra Makedonia og Pakistan.

Samlet er hver femte norskfødte kvinne med innvandrerforeldre helt uten yrkesinntekt. Denne andelen er dobbelt så høy sammenlignet med gruppen uten innvandrerforeldre.

Tre prosent av befolkningen
Norskfødte med innvandrerforeldre utgjør en økende andel av befolkningen i Norge. Ifølge SSBs befolkningsstatistikk talte denne gruppen ved inngangen til 2017 nesten 160.000 personer, eller 3 prosent av befolkningen. Denne gruppen forventes ifølge SSB å øke betydelig i årene som kommer, både i antall og som andel av befolkningen.

Vel seks av ti i denne gruppen har foreldre som innvandret fra ett av de fire landene Pakistan, India, Marokko og Tyrkia. Det er i tillegg noen som har foreldre som kom noe senere som flyktninger, først og fremst fra Vietnam, men også fra Chile og Sri Lanka.

(©NTB)