Utvider målgruppen for introduksjonsprogrammet

 
Foto: Illustrasjonsfoto
Kommunene får plikt til å tilby opplæring i norsk for asylsøkere. Lovendringene gjør introduksjonsprogram og norskopplæring utvides til å gjelde barnefamilier og enslige mindreårige med begrenset oppholdstillatelse.

Stortinget vedtok 4. juni denne som en av flere endringer i introduksjonsloven, endringer som trer i kraft 1. september.

En av endringene går på opplæringsplikten i norsk og norsk kultur og norske verdier for asylsøkere i mottak. 

Ifølge nettstedet til Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) står det:

– Plikten innføres for å sikre at asylsøkere kommer tidlig i gang med opplæringen. Asylsøkere i mottak får plikt til å delta i opplæringen, og kommunene får plikt til å tilby opplæringen. Kommunene mottar tilskudd til dette. Det er mulig å få fritak fra opplæringen dersom særlige helsemessige eller andre tungtveiende grunner tilsier det, eller dersom asylsøkeren deltar i opplæring i norsk etter opplæringslova. Den enkelte må selv søke om dette. Det åpnes også for at Fylkesmannen kan føre tilsyn med ordningen og kommunene får plikt til å føre internkontroll med den. 

Jobbrettede tiltak
Av andre endringer kan man blant annet nevne at arbeids- eller utdanningsrettede tiltak skal alltid inngå i introduksjonsprogrammet.

I tillegg skal man tilrettelegge for økt bruk av det tredje året med introduksjonsprogram ved eventuell forlengelse inntil tre år dersom det «vil styrke den enkeltes mulighet for overgang til arbeid eller ordinær utdanning».