Frp åpner for å si opp internasjonale konvensjoner om urfolks rettigheter

– Vi kan ikke ha det slik at internasjonale konvensjoner overkjører grunnlovsfestede prinsipper, sier Sylvi Listhaug.
Foto: Ilja C. Hendel
Norge må vurdere å trekke seg fra konvensjoner som gir samer spesielle rettigheter, mener Frp-leder Sylvi Listhaug.

– Dersom internasjonale forpliktelser forhindrer oss i å følge likhetsprinsippet, må vi revidere og om nødvendig trekke oss fra de konvensjoner som forhindrer oss, sa Listhaug til Frps sentralstyre på Gardermoen lørdag.

Bakgrunnen er høyesterettsdommen hvor det fastslås at vindkraftverkene på Fosen krenker reindriftssamenes rett til kulturutøvelse, etter FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter artikkel 27.

– Forskjellsbehandling

Listhaug sa at Frp er imot lover som gir bedre rettigheter til enkelte grupper på grunn av etnisk opprinnelse.

– Vi kan ikke ha det slik at internasjonale konvensjoner overkjører et av de viktigste grunnlovsfestede prinsippene vi har, likhet for loven, sa Listhaug.

– Ingen må utsettes for usaklig eller uforholdsmessig forskjellsbehandling. Dette er en av grunnpilarene i vårt demokrati og må beskyttes, sa hun også.

Samtidig understreker hun at regjeringen er ansvarlig for å følge opp høyesterettsdommen.

– Et stygt angrep

Leder i Norske Reindriftsamers Landsforbund Inge Even Danielsen er skuffet over Frp-lederens uttalelser fra talerstolen lørdag.

– Det er et stygt angrep. Hun bygger bevisst opp under en illusjon om at reindriften har for stor makt og er en trussel mot bosetting og utvikling, sier han til VG.

Danielsen sier reindriftsnæringen har en legitim rett til å forsvare sine interesser, men han avviser at de har noen slags vetorett eller makt til å stoppe noe.

– Bør beklage

Stortingsrepresentant for SV Lars Haltbrekken reagerer også sterkt på Listhaugs utspill.

– Dette er et gufs fra fortiden. Frps leder gjør seg nå til talsperson for å fortsette undertrykkelsen og fornorskningen av det samiske urfolk, sier han, og fortsetter:

– Etter århundrer med undertrykkelse og fornorsking er det samiske urfolk gitt rettigheter som skal sikre at de har like mulighet til å ta vare på sin kultur og livsform som majoritetsbefolkningen.

Han sier at med disse uttalelsene, nører Listhaug opp under hetsen som samer blir utsatt fort.

– Hun bør beklage og alle andre partier bør ta tydelig avstand fra det Frps leder sier, konstaterer Haltbrekken.