Dårlig info om helse

0Shares

Organisasjon mot offentlig diskriminering (OMOD) har flere eksempler på innvandrernes møte med det norske helsevesenet, og har konkludert med at mange pasienter ikke får den hjelpen de trenger fordi de sliter med språket, skriver Oslopuls.

– Lovverket sier at pasientene skal få god nok informasjon om sin sykdom, og skal ha muligheten til å fortelle legen om sykdommen. Likevel er det mange som ikke får tolk selv om de har behov for det, sier Akhenaton Oddvar de Leon, leder i OMOD.

I følge Utrops utgave nr 8 bruker over 80 % av helsepersonell familiemedlemmer eller venner som tolk.

Fylkeslegen i Oslo og Akershus, Petter Schou, har selv sett på eksempler der innvandrerne ikke har fått godt nok helsetilbud på grunn av mangel på tolker.

– Det er tungvint, upraktisk og koster penger å hyre inn tolker. Jeg ser ikke bort ifra at det er mørketall her, men det er ikke alltid enkelt å skaffe tolk. Stovner legesenter har pasienter som til sammen snakker 83 språk, så det kan være en utfordring. Derfor skal man ha en viss forståelse for at man ikke skal ha tolk for bagateller, men det er viktig i de tilfeller der det er snakk om pasientenes rettigheter, sier Schou.

Fakta
Fjernet eggstokk

En kvinne skulle fjerne en cyste på en av eggstokkene, men under inngrepet ble eggstokken og egglederen også fjernet, da dette ble ansett å være det beste for pasienten.

Ifølge sykehuset ble pasienten på forhånd informert om inngrepets art, og om at det kunne bli aktuelt å fjerne den ene eggstokken.

Først to måneder etter operasjonen forsto kvinnen hva som hadde skjedd.

Etter å ha forelagt saken for sykehuset, oversendte Helseombudet saken til Helsetilsynet i fylket.

Tilsynet konkluderte med at sykehuset hadde brutt spesialisthelsetjenesteloven § 3-11, og sykehuset ble bedt om å gjennomgå sine rutiner for å sikre at fremmedspråklige pasienter gis tilstrekkelig informasjon.

Kilde: Helse- og sosialombudet

Klaget på dårlig info

Klienten henvendte seg til Helseombudet i Oslo, og ba om bistand til å klage over at han ikke hadde mottatt tilstrekkelig informasjon om en operasjon, fordi han ikke behersker norsk og engelsk.

Overlegen ved sykehuset oppfatter det slik at pasienten hadde skjønt det som ble sagt.

Ifølge ombudet er det uinteressant at helsepersonell mener klienten skjønner godt nok engelsk/norsk, når klienten selv uttrykker at han ikke gjør det.

I de tilfeller der pasienten er minoritetsspråklig og det er avgjørende at pasienten skjønner innholdet i informasjonen, burde sykehuset rutinemessig tilby tolk.

Kilde: Helse- og sosialombudet