– UNE tok ikke hensyn til barnekonvensjon

Avin Yousef Khadir (22) vant saken hun anla mot staten for at hun og hennes hjertesyke datter skulle få bli i Norge.

I dommen heter det at UNEs vedtak ikke har foretatt en grundig helhetsvurdering knyttet til ”barnets beste”, slik konvensjonen forutsetter at man skal gjøre.

Oslo tingrett uttaler derfor at Utlendingsnemndas vedtak av 3. november 2005 kjennes ugyldig, og videre at iverksettelsen av vedtaket utsettes inntil rettskraftig avgjørelse foreligger.

Den lange saksbehandlingstiden og tidsforløpet, særlig relatert til et så lite barn, er ikke problematisert og drøftet av UNE, i følge dommen.

Videre skriver retten:
“UNE valgte en saksbehandling der kun nemndsleder avgjorde saken, noe som tyder på at saken ble vurdert som lite tvilsom. Dette gir også et inntrykk av at saken hovedsakelig ble vurdert ut fra det behovet utlendingsmyndighetene mener at kvinner fra Iran har for beskyttelse, på grunnlag av den praksis og kunnskap utlendingsmyndigheten har i slike saker. Dersom barnets beste vurderingen hadde vært hovedtema, er det grunn til å tro at vurderingen av behovet for behandling i nemnd, kunne vært en annen.”

Da rettssaken startet ble det holdt en markering foran Oslo Tinghus, en markering av SOS rasisme og støttegruppa for Avin.