UDIs praksis sterkt kritikkverdig

0Shares

Direktoratet la seg bevisst på en linje hvor regelverket og instrukser ble tøyd. Dette førte til at de havnet på feil side av loven. Det ble gitt signaler fra ledelsen om at anvendelse av utlendingsloven skulle være ”liberal”. Innvendinger fra saksbehandlere ble ikke tatt hensyn til da det ble lagt opp til en behandling som til dels var i strid med loven. Departementet ble heller ikke orientert.

Kommisjonen finner det godtgjort at departementet ikke ble orientert om direktoratets praksis før i brevet fra 23. januar 2006.

– Det er kommet fram svært alvorlig kritikk i rapporten, som innebærer at vi må rydde opp. Jeg vil gjennomføre de tiltakene som er nødvendige for å sikre tydelige styringsforhold, avklarte roller og klare rutiner som hindrer at dette skjer igjen, sier arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen.

Kritiserer eks-direktør
Kommisjonen retter først og fremst kritikk mot tidligere direktør Trygve G. Nordby. Han må tåle kritikk for en generell ledelseskultur hvor innvendinger ikke ble hørt, og for ikke aktivt å ha satt inn tiltak for å sikre en praksis i tråd med regelverket. Også andre i ledelsen må tåle kritikk.

Direktoratet hadde plikt til å informere departementet før gjennomføring av praksisendringer. Slik informasjon ble ikke gitt før behandlingen var nærmest ferdig i januar 2006.

– Flyktning- og innvandringsområdet er et svært politisert felt med stor offentlig oppmerksomhet. Jeg tror det er en bred enighet om nødvendigheten av en politisk styring med et så viktig område. Politikerne skal ikke avgjøre enkeltsaker, men trekke opp linjer og gi klare føringer for behandlingen av disse sakene. Det er lov å være uenig med politikerne, men når jeg og mine politiker-kolleger har lyttet, vurdert og tatt en beslutning, når en lov eller forskrift er vedtatt, når en instruks er gitt, må vi kunne ha tillit til at de mange enkeltsakene blir behandlet i tråd med våre beslutninger, sier Hanssen.

Her er hele rapporten som Utrop har fått tak i: Rapport fra Graverkommisjon