– Vil hindre barneekteskap og tvangsekteskap

Regjeringen vil endre lovverket for mer effektivt å forhindre tvangsekteskap, barneekteskap og omgåelse av reglene gjennom inngåelse av ekteskap i utlandet. Lovforslagene vil også gjøre det lettere å hjelpe parter ut av ekteskap som er inngått ved tvang.

– Vi vil tette så mange hull som mulig for å forhindre tvangsekteskap. Da er det viktig å stenge døren for omgåelse av norske lovbestemmelser ved å inngå ekteskap vi ikke aksepterer. Tvangsekteskap er uakseptabelt. Vi intensiverer arbeidet for å få slutt på dette, sier barne- og likestillingsminister Karita Bekkemellem.

Lovendringene medfører at ekteskap i utlandet der en av partene er under 18 år, ved stedfortreder eller der en av partene allerede er gift, ikke vil bli anerkjent i Norge.

– Dette vil gjelde selv om ekteskapet er gyldig i vigselslandet, understreker Bekkemellem. Endringene vil også gjelde for anerkjennelse av registrerte partnerskap.

Med barneekteskap menes ekteskap der minst en av partene er under 18 år. Ved flere av forslagene – som barneekteskap, ekteskap ved stedfortreder eller ekteskap der en eller parter allerede er gift – er det tilstrekkelig at en av partene er norsk statsborger eller fast bosatt i Norge. Da vil ekteskapet etter forslaget være ugyldig i Norge.

Forslaget omfatter også en innstramming i fylkesmannens mulighet for å gi tillatelse til inngåelse av ekteskap for søkere under 18 år. For søkere under 16 år vil det ikke bli mulig å gi slik tillatelse. For søkere mellom 16 og 18 år skal tillatelse bare kunne gis hvis det foreligger sterke grunner.

Lovforslaget betyr videre at det blir mulig å få direkte skilsmisse fra tvangsekteskap ved dom.

Hovedpunktene i forslaget:

  • En ny bestemmelse i ekteskapslovens § 18a som lovfester at et ekteskap inngått i utlandet anerkjennes her i riket så framt det er gyldig inngått i vigselslandet og det åpenbart ikke vil virke støtende på norsk rettsorden (ordre public).
  • En ny bestemmelse i ekteskapslovens § 18a som fastslår at et ekteskap inngått i utlandet der en eller begge parter er under 18 år og der minst en av partene er norsk statsborger eller fast bosatt i Norge, ikke skal anerkjennes i Norge.
  • To endringer i ekteskapslovens § 1 hvor det fastslås at fylkesmannen ikke kan gi tillatelse til inngåelse av ekteskap dersom søker er under 16 år og videre at fylkesmannen kun kan gi tillatelse for inngåelse av ekteskap mellom 16 og 18 år hvor det foreligger sterke grunner.
  • Ny bestemmelse i ekteskapslovens § 18a som fastslår at der minst en av partene er norsk statsborger eller fast bosatt i Norge, vil et ekteskap inngått ved stedfortreder ikke bli anerkjent i Norge.
  • En ny bestemmelse i ekteskapslovens § 18a som fastslår at ekteskap inngått i utlandet der en eller begge parter allerede er gift ikke skal anerkjennes i Norge dersom en av partene er norsk statsborger eller fast bosatt i Norge.
  • En ny bestemmelse i ekteskapslovens § 18a som gir mulighet for å kunne anerkjenne opprinnelige ikke godkjente ekteskap dersom det foreligger sterke grunner.
  • En utvidelse av adgangen i ekteskapslovens § 23 til å få direkte skilsmisse ved dom til å gjelde tvangsekteskap generelt, herunder der andre enn ektefellen har utøvet tvangen.
  • En endring i straffeprosesslovens §§ 3 og 427 slik at krav om ugyldighet (ev. direkte skilsmisse) også kan fremmes i sak hvor andre enn ektefellen er siktet.

I tillegg foreslås det at blanketten “Erklæring fra brudefolkene før prøving av ekteskapsvilkårene” i forbindelse med inngåelse av ekteskap endres fra en erklæring om lik rett til skilsmisse, til en erklæring om at de respekterer menn og kvinners like rettigheter etter norsk lov.

(Kilde: BLD)