Ønsker velkommen forslaget om fengselsimam

Islamsk Råd Norge (IRN) støtter forslaget om å ansette fengselsimamer.

Høyre-politikeren, Torbjørn Røe Isaksen foreslo nylig å ansette imamer i fengsler, slik at også muslimske innsatte får egen sjelesørger.

Allerede i år 2000 ønsket ledelsen i Ullersmo landsfengsel en permanent ordning for fengselsimam. Saken ble tatt opp i Stortinget i 2002 av Finn Kristian Marthinsen fra KrF og daværende justisminister, Odd Einar Dørum, lovte å se nærmere på saken og ville også ta denne opp med kirkeministeren.

– Det har dessverre skjedd lite med denne saken siden da. Det har ved flere anledninger også kommet sterke ønsker fra muslimske innsatte om muligheten til personlig religiøs veiledning i fengslene og tiltrettelegging for bønn, spesielt fredagsbønn, sier IRN i en pressmelding.

– En fast ordning med fengselsimamer vil være en god hjelp til rehabilitering av de innsatte, som vil få bedre mental helse og stå bedre rustet til å møte samfunnet når de kommer ut. Vi er overbevist om at denne ordningen vil være en god investering for samfunnet, skriver IRN videre.