Nedgang med bismak

0Shares

I prosentpoeng var nedgangen i arbeidsledigheten større blant innvandrere enn i befolkningen ellers. Den relative nedgangen var likevel størst i befolkningen uten innvandrerbakgrunn, siden ledighetsnivået der i utgangspunktet er mye lavere.

– Tallene fra statistisk sentralbyrå er gledelig ettersom det viser fortsatt nedgang i arbeidsledigheten. Det er imidlertid et tankekors at det ikke har funnet sted noen reduksjon i nivåforskjellen mellom innvandrere og majoritetsbefolkningen. Fortsatt har innvandrere en registrert arbeidsledighet som er over tre ganger så høy. Denne forskjellen har holdt seg stabil over lang tid, sier YS-leder Randi G. Bjørgen.

– Det er uheldig at vi har slike ulikheter mellom grupper i arbeidsmarkedet. Utfordringen er stor når vi vet at mange innvandrere i tillegg til å søke jobb, har behov for å etablere sosiale nettverk og for øvrig lære seg hvordan det norske samfunnet fungerer.

YS-lederen poengterer at dette underbygger behovet for økt innsats.

– Som mange etterhvert er godt kjent med, har vi fått en ny avtale om et inkluderende arbeidsliv, som tar denne problemstillingen mer på alvor. Et av to hovedmål er å inkludere i arbeidslivet de som ikke har et arbeidsforhold. Det betyr med klare ord, en reell forpliktelse til å legge til rette for økt rekruttering av innvandrere, sier Bjørgen.

– Vi er kjent med at mange innvandrere sliter med å forstå hvordan arbeidslivet fungere i Norge, og hvilke rettigheter man har både etter lovverk og tariffavtaler. Denne problemstillingen må både alle partene i arbeidslivet ta på alvor.

YS er bekymret for at debatten om sosial dumping overskygger noe av denne problematikken.

– Etter EU-utvidelsen har vi fått en viktig debatt knyttet til sosial dumping. Dette retter seg først og fremst mot arbeidstakere fra EU-land, og frykt for at norske arbeidsplasser skal forsvinne til arbeidstakere som får dårlige vilkår. YS opplever at denne problemstillingen tas godt hånd om, selv om vi fortsatt får eksempler vi skulle vært foruten. Problemet etter mitt skjønn, er imidlertid at det kraftige søkelyset på sosial dumping bidrar til at innvandrerledigheten ikke blir tatt skikkelig på alvor, sier YS-lederen.

– Ledigheten i denne gruppen er fortsatt er høy. Samtidig stiger sykefraværet og behovet for arbeidskraft øker. Jeg vil råde arbeids- og inkluderingsministeren til å fortsatt rette oppmerksomhet mot denne problemstillingen.