Rekruttering av innvandrere i arbeidslivet

En arbeidsgruppe nedsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet skal innen november søke å finne fram til tiltak for rekruttering av innvandrerer i arbeidslivet.

Arbeidsgruppen hadde sitt første møte denne uka, hvor arbeidsgruppens mandat ble drøftet. Mandatet omhandler generelle strategier for rekruttering og tiltak fra de tre partenes side samt overgang fra utdanning til arbeid og kvinners situasjon. Mandatet ble godkjent med følgende presisering:

Arbeidsgruppen må også gi en oversikt over den faktiske situasjon og påpeke spesielle utfordringer knyttet til bransje, ulike kulturer, ulike stengsler osv. Viktig å gjøre noe i fellesskap, ikke bare fordele oppgaver til de enkelte partene.

Pris skal belønne innsats for etnisk mangfold på arbeidsplassen

– Med Mangfoldsprisen ønsker jeg å fokusere på de positive grep bedrifter og virksomheter har gjort for å få til økt etnisk mangfold på arbeidsplassen, sier arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen.

En ny utdeling av Mangfoldsprisen står nå for døren, og arbeids- og inkluderingsministeren vil selv dele ut prisen til vinnerbedriften.

Fristen for å foreslå aktuelle kandidater til Mangfoldsprisen 2006 er fredag 6. oktober.

Årets Mangfoldspris er den 2. i rekken. Målet med prisen er å belønne virksomheter som har utmerket seg når det gjelder å tilrettelegge for etnisk mangfold på arbeidsplassen, samt å spre kunnskap og inspirasjon til andre arbeidsplasser. I fjor gikk prisen til Posten Norge AS for målrettet arbeid i forhold til etnisk mangfold gjennom flere år.

Nå utlyses Mangfoldsprisen på nytt. En jury med representanter fra arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) og Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene (KIM) skal finne fram til en verdig vinner av prisen.

– Innvandrere representerer en ubrukt arbeidskraftreserve, med en ledighet som fortsatt er flere ganger så høy som for den øvrige befolkningen. Samtidig har flere av de ledige innvandrerne kompetanse som arbeidslivet har behov for. Økt etnisk mangfold i arbeidslivet gir både bedriftsøkonomiske og samfunnsøkonomiske gevinster, fastslår arbeids- og inkluderingsministeren.

Han har tidligere hatt møter med arbeidsgivere for å få dem til å rekruttere flere kvalifiserte innvandrere til sine bedrifter.

– Framtidsrettede virksomheter er opptatt av å skaffe nødvendig kompetanse uavhengig av hudfarge og etnisk bakgrunn. Vi må fokusere positivt på innvandrere og arbeidsliv. Forhåpentligvis kan Mangfoldprisen bidra til dette, sier arbeids- og inkluderingsministeren.