“Større vekt” på anbefalingene fra FNs Høykommissær

0Shares

– I tråd med regjeringens plattform, vil det i forbindelse med det nye regelverket bli foreslått tiltak som skal bidra til en grundigere prøving av betydningen av anbefalinger fra FNs Høykommissær for flyktninger som gjelder beskyttelse, sier arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen. Statsråden viser også til at Høykommissæren i et møte med ham, har uttalt at Norge er et av de land i verden som oftest følger Høykommissærens anbefalinger.

Forslaget innebærer at praksis i strid med anbefalinger fra UNHCR om beskyttelse, som hovedregel skal vurderes av Utlendingsnemndas stornemnd (sammensatt av 3 nemndledere og 4 lekmenn).

Regjeringen ønsker videre gjennom forslag i den nye loven å styrke flyktningkonvensjonen i norsk rett:
* Det foretas en tydeligere lovregulering av hvem som er flyktninger etter konvensjonen.
Alle som har rett til beskyttelse etter internasjonale forpliktelser skal få status som flyktning.
* Det gjøres tydelig at tidligere ofre for menneskehandel kan gis flyktningstatus dersom de risikerer forfølgelse.
* Det innarbeides en henvisning til konvensjonens artikkel 35 som pålegger statene å samarbeide med UNHCR for at de skal kunne utøve sin oppgave med å overvåke at konvensjonen etterleves.
* Underholdskravet fjernes i alle familiegjenforeningssaker der den som bor i Norge har fått beskyttelse etter våre internasjonale forpliktelser.
* Det utarbeides særskilte retningslinjer for behandlingen av saker som gjelder kjønnsbasert forfølgelse.
* Norske myndigheter skal på generelt grunnlag ha en bedre og mer regelmessig dialog med UNHCR rundt praksisspørsmål og UNHCRs anbefalinger.
* Regjeringen vil øke antallet kvoteflyktninger.

Søknadene til afghanere skal prøves ut i stornemd
– Jeg ønsker også å få prøvd spørsmålet om retur av personer til Kabul som er fra ustabile områder i Afghanistan. Mitt departement har derfor i dag bedt om at to slike saker skal prøves av Utlendingsnemndas stornemnd, uttaler arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen.

Zahir Athari var som er talsmann for afghanerne som sultestreiket er skeptisk til de to sakene som skal behandles av stornemd. Han er redd for at regjeringen vil benytte sjansen til å utvise flere afghanere fra Norge, dersom utvisningsvedtaket ikke blir omgjort i stornemnda. Vedtaket i stornemd kan skape presedens for lignende saker.

– Jeg er kritisk til hvordan de har valgt ut disse to sakene. Det er lett for dem å velge ut to av sakene som står svakest, sier Athari til VG.