Riyo & Rajo politianmeldes

0Shares

Etter hva Utrop erfarer kommer Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI), som bestilte granskingsrapporten, til å politianmelde foreningene Somalisk ungdomssenter og Somalisk Ungdoms Kultur og Aktivitetsorganisasjon i løpet av kort tid.

Ikke skattetrekk
Det er revisjonsfirmaet PricewaterhouseCoopers som har undersøkt regnskapene til de to ungdomsforeningene fra siste halvår 2004 til og med første halvår 2006. I denne perioden mottok de to foreningene til sammen rundt 4 millioner kroner i offentlig støtte. Lederne kom i medienes søkelys i fjor høst etter at TV2 hevdet at midlene foreningene hadde mottatt ikke var benyttet som forutsatt, og at revisoren som hadde attestert regnskapene ble undersøkt av Kredittilsynet.

Granskingsrapporten avslører ifølge Utrops kilder at verken Somalisk ungdomssenter eller Somalisk Ungdoms Kultur og Aktivitetsorganisasjon opprettet konto for skattetrekk for de rundt 2 millioner kronene som ble utbetalt i lønn og honorarer i den aktuelle perioden. Beløpene skal være utbetalt kontant og for enkelte utbetalinger er det ikke trukket skatt.

Mangelfulle regnskap
Etter hva Utrop forstår skal det ha vært svært vanskelig for granskerne å finne ut hva tilskuddene har blitt benyttet til. Dette skyldes at det skal være foretatt flere kontantuttak fra foreningenes bankkontoer, varekjøp og betaling av fakturaer skal i hovedsak være utført kontant og transaksjonene på bankkontoene stemmer ikke alltid overens med posteringene i regnskapene.

Konsulentene bak granskingsrapporten skal ikke ha mottatt etterspurte regnskaper fra Somalisk Ungdoms Kultur og Aktivitetsorganisasjon.