Norsk undervisning med kontantstøtte

0Shares

-I dag blir kvinner som går til norskopplæring med barnepass trukket i kontantstøtte. Det har ført til at enkelte kvinner har vegret seg for å gå på norskopplæring av frykt for å miste kontantstøtten. Dette kan ha vært med på å hemme integrering og vi går derfor inn for å endre praksisen, sier saksordfører Dagrun Eriksen (KrF) til NTB.

Frp mener at det er riktig at minoritetskvinner trekkes i kontantstøtten mens de deltar i norskopplæring med barnepass.

Barne- og familiekomiteen mener det må bli bedre samsvar mellom utbetaling av kontantstøtte og bruk av deltidsplass i barnehage.

Aps komitémedlemmer er spesielt bekymret for at kontantstøtten bare synes å virke inn på mødrenes atferd i arbeidslivet, ikke fedrenes. SV mener derimot kontantstøtten har skapt en negativ utvikling når det gjelder likestilling mellom mødre og fedre, og ser med stor bekymring på at mødre i helse- og omsorgsyrkene arbeider mindre.

Senterpartiet ser for seg en ordning der kontantstøtte utbetales til foreldre som har hovedtilsynet for barna sine, og ikke de som bruker andre barnepassordninger.

Kontantstøtte til småbarnsforeldre ble innført fra 1. august 1998 for barn som ikke benytter offentlige barnepassordninger. Rundt 85 prosent av dem som mottar kontantstøte, får full støtte. De fleste foreldre passer barna sine selv mens rundt 15 prosent passes av dagmamma eller praktikant. 13 prosent har kombinerte løsninger. Det er særlig mødre som har redusert sin ukentlige arbeidstid etter at kontantstøtten ble innført, mens fedre arbeider like mye som før.