Mer positive holdninger til innvandrere i 2007

Andelen som var uenige, sank med 6 prosentpoeng til 11 prosent i 2007, mens andelen som var helt enige, økte med 5 prosentpoeng.

Andelen som er enige i utsagnet om at alle innvandrere i Norge bør ha samme mulighet til arbeid som nordmenn, er 90 prosent. Andelen som er helt enige i dette, steg med 6 prosentpoeng til 68 prosent.

En bred kontaktflate til innvandrere fører til mer velvillige holdninger. Sju av ti har kontakt med innvandrere på minst en arena, fortrinnsvis arbeidsplassen som er møtestedet for fire av ti.

Andre viktige møtesteder er blant venner og i nabolaget. Å ha kontakt med to til fire innvandrere er vanligere enn å ha kontakt med bare én. Av dem som har kontakt med innvandrere, har hele åtte av ti daglig eller ukentlig kontakt. Sju av ti av dem som har kontakt, har hovedsakelig positive erfaringer med kontakten, i følge SSB.