Mangelfull norsk gir skoletapere

Rambøll Management har på oppdrag for Kunnskapsdepartementet (KD)
kartlagt opplæringstilbudet for minoritetsungdom mellom 13 og 24 år som har bodd i Norge i mindre enn fem år. Undersøkelsen gjelder personer både med og uten lovlig opphold, skriver Dagsavisen.  

Statssekretær Siri Rugtvedt (SV) synes det er en tankevekker at kommuner ikke følger godt nok opp disse elevenes rettigheter. Hun sier at de er i en kritisk fase av livet sitt, og har rett til opplæring.

Små muligheter
Kommuner og fylkeskommuner har pekt på to hovedutfordringer. For det første blir minoritetselever utskrevet fra grunnskolen og begynner i videregående skole uten å kunne norsk godt nok. For det andre faller mange elever fra i undervisningen eller får svært dårlige karakterer, blant annet på grunn av at norskopplæringen i videregående skole ikke er tilrettelagt for denne gruppen, men forutsetter et nokså høyt språklig nivå. Hvis de ikke raskt får et godt opplæringstilbud, risikerer de å ikke få fotfeste i det norske arbeidslivet, sier Rugtvedt.

Tiltak
Regjeringen setter nå derfor ned en arbeidsgruppe som skal finne frem til nye tiltak for å følge opp unge med kort botid bedre. Det er også utviklet nye læreplaner. Regjeringen har dessuten foreslått at minoritetsspråklig ungdom får en særskilt rett til norskopplæring, og vil lovfeste retten til videregående skole for alle.

I dag er det slik at en del som tidligere har falt fra må vente lenge før de kan benytte seg av retten til voksenopplæring. Det forteller leder Torill Brandser ved Oslo Voksenopplæring Servicesenter til Utrop.

– Etter reform 94 har alle i Norge rett til videregående opplæring. Har du imidlertid ikke avsluttet videregående før fylte 20 år, kan du risikere å måtte vente helt til fylte 25 før du kan benytte deg av retten til voksenopplæring, sier hun. – Dette har i praksis ført til at enkelte faller mellom to stoler når det gjelder retten til videregående. Ved Oslo Voksenopplæring gjør vi vårt ytterste for at alle skal få et tilbud, også de som i utgangspunktet ikke har en lovfestet rettighet. Men det kan være noen som faller utenfor.