Over 30 000 flere innvandrere i jobb

Nye arbeidsinnvandrere bidro til mye av veksten, men det var også vekst i andre,
mer etablerte innvandrergrupper.

Det var størst økning i antall sysselsatte blant innvandrere fra EU-landene i Øst-Europa. Antall sysselsatte i denne gruppa økte med 12 635; en økning på hele 70 prosent sett i forhold til 4. kvartal 2006. Det meste av denne veksten kom i form av nye arbeidsinnvandrere hvorav 80 prosent var menn.

Sysselsettingsprosenten blant innvandrere med landbakgrunn utenom Europa og Nord-Amerika økte mer enn det som var gjennomsnittet for hele befolkningen. Mens landsgjennomsnittet viste en vekst på 1,6 prosentpoeng fra 4. kvartal 2006 til 4. kvartal 2007, økte andelen sysselsatte blant innvandrere fra Asia og Afrika med henholdsvis 3 og 3,8 prosentpoeng, i følge SSB.

For innvandrergruppene ellers var andelen sysselsatte som følger: Afrika 49,0 prosent, Asia 56,3 prosent, Øst-Europa utenom EU 62 prosent og Sør- og Mellom-Amerika 65,3 prosent. En av årsakene til at enkelte av disse landområdene har ganske lav sysselsetting, skyldes en relativt stor andel flyktninger med kort botid i Norge. Dette gjelder i særlig grad innvandrere fra Afrika. Fra visse land i Asia og Afrika er dessuten andelen sysselsatte kvinner svært lav, noe som trekker ned gjennomsnittet.

Mange ikke-vestlige lønnstakere i yrker uten krav til utdanning
Fordelingen på yrkesgrupper, som nå omfatter alle sysselsatte, viser at en relativt høy andel av lønnstakerne fra ikke-vestlige land befant seg i gruppa «andre yrker» som i hovedsak omfatter yrker uten spesielle krav til utdanning. Her finner vi 20 prosent av de ikke-vestlige mot 5,8 prosent av lønnstakerne totalt.