Store helseforskjeller

0Shares

Forskjellene viser seg både når det gjelder risikofaktorer og aktuelle sykdommer, skriver Folkehelseinstituttet. Her er fem av de største innvandrergruppene sammenlignet med hverandre og med den norske befolkningen. Rapporten er laget for å kunne målrette helsetilbudene bedre.

 

Fem største innvandrergrupper


De fem innvandrergruppene i denne studien kommer fra Pakistan, Tyrkia, Iran, Vietnam og Sri Lanka. Alderen til innvandrerne gjenspeiler innvandrerhistorien til Norge. Pakistanerne har derfor høyest gjennomsnittsalder, srilankerne lavest.
Det er store forskjeller innenfor de enkelte gruppene – på samme måten som det er store ulikheter i den etnisk norske befolkningen. Blant annet har mennesker med høy utdanning generelt bedre helse enn dem som har lav utdanning – helt uavhengig av fødeland.

 

Generelle trekk:

· Menn har høyere utdanning enn kvinnene – særlig gjelder dette innvandrere fra Tyrkia og Pakistan.
· Iranere og nordmenn har gjennomgående høyere utdanning enn de andre gruppene i studien, dtete gjelder både kvinner og menn.
· Flere menn enn kvinner har fulltids arbeid, det gjelder alle grupper. Norske menn hadde høyest andel med fulltids arbeid. Pakistanske kvinner hadde den laveste andelen.
· Flere menn enn kvinner lever alene. Dette gjelder særlig iranere og etnisk norske. Blant srilankere og pakistanere er det færre som lever alene.
· 9 av 10 immigranter bor i Oslo øst.

 

Selvrapportert helse


· Norskfødte rapporterer oftere at de har god helse sammenlignet med innvandrergruppene.
· Uavhengig av landbakgrunn rapporterte de med høyest utdanning bedre helse enn de med lavere utdanning. Menn fra Sri Lanka og Tyrkia med høy utdanning sa de hadde bedre helse enn menn fra Norge med lav utdanning. Den samme forskjellen finnes mellom kvinner fra Sri Lanka med høy utdanning og norske kvinner med lite utdanning.
· Kvinner rapporterte oftere muskel- og skjelettlidelser enn menn.
· Diabetes hadde høyest forekomst blant pakistanere og srilankere.
· Det ble generelt rapportert om høyere forekomst av kroniske sykdommer og lidelser blant innvandrergruppene enn blant nordmenn.

 

Risikofaktorer

· Vietnamesiske menn spiser minst frukt og grønnsaker, mens tyrkiske kvinner hadde det høyeste inntaket av slike matvarer. Nordmenn ligger midt på treet.
· Menn drikker mer brus enn kvinner. Her topper tyrkiske menn statistikken.
· Menn drikker også mer helmelk. Her ligger pakistanske menn på topp og nordmenn lavest.

Hele artikkelen fra Folkehelseinstitutt kan leses her.